Reflection on the importance of Queen's Scout Awards/ Myfyrio ar bwysigrwydd Gwobrau Sgowtiaid y Frenhines

Windsor, wowser, what an experience!

 

I’m determined that we should do all we can in ScoutsCymru to make sure as many young people as possible have the opportunity to achieve their Queen’s Scout Award and be invited to the ceremony in Windsor to recognise their achievement.

Being Chief Commissioner of Wales means I am part of Team UK and represent all the Scouts in Wales at national meetings and events. As I am new to the role it is a year of firsts for me, and I am lucky enough to experience some amazing events and take part in discussions that help to shape the direction of Scouting through the UK.

I thought I was taking it more or less all in my stride until this weekend at the annual Celebration of Service at Windsor Castle.

The achievements of so many young people and adult volunteers blew me away. I knew Scouting was awesome, but meeting so many Scouts of all ages who had done brilliant things in their communities and to truly learn skills for life was overwhelming.

I met enthusiastic young people, proud families and aspiring siblings, as well as committed and inspiring adult recipients of the gallentry and meritorious conduct award holders.

10 Scouts from Wales received their Queen’s Scout Award and 14 adult volunteers celebrated their outstanding achievements. Our challenge is to make sure we offer this opportunity to as many young people as possible.

The parade, the service and the speakers all contributed to cementing the importance of their achievements and standing them in good stead to be brilliant in their lives outside of Scouting.

Having the award signifies that they are resilient, can overcome hardship, understand the importance of team work and leadership, know that good mental wellbeing is crucial – all things that give us great skills for life, passion for helping others and give us added sparkle that make sure we shine in all that we do. These young people are our future leaders in and out of Scouting.

This achievement is a true team effort and as adult volunteers we all have a part to play.

What can you do locally to help Beavers achieve their Bronze Award, Cubs to get their Silver Award, Scouts to attain Gold and then Explorers and young leaders to reach the ultimate Queen’s Scout Award?

Getting the top awards in Scouting has been a key measure of success for many years, but until I experienced the event and saw the pride, excitement and awe of the young people for myself it wasn’t much more than a target in a report.

This weekend I was reminded that the reality is so much more, and challenged myself to rethink my perception, how I speak about the achievement and my commitment to supporting young people in Wales to reach high and work for the award.

Will you join me?

Let’s make sure the number of young people from Wales receiving their Queen Scout Award grows each year. They are our future, let’s give them the support they deserve.

-Rhian 

 

Windsor, waw, am brofiad!

Rwy’n benderfynol y dylem ni wneud popeth o fewn ein gallu yn ScoutsCymru i wneud yn siŵr bod cymaint o bobl ifanc a phosibl yn cael y cyfle i ennill  Gwobr Sgowtiaid y Frenhines a chael eu gwahodd i’r seremoni yn Windsor i gydnabod eu llwyddiant.

Mae’r ffaith fy mod i’n Brif Gomisiynydd yng Nghymru yn golygu fy mod i’n rhan o Dîm y DU ac yn cynrychioli’r holl Sgowtiaid yng Nghymru mewn cyfarfodydd a digwyddiadau cenedlaethol. Gan fy mod i’n newydd i’r swydd, mae’n flwyddyn o wneud pethau am y tro cyntaf i mi, ac rwy’n ddigon ffodus o gael mynd i ddigwyddiadau anhygoel a chymryd rhan mewn trafodaethau sy’n helpu i lywio cyfeiriad Sgowtio ledled y DU.

Roeddwn i’n credu mod i’n addasu’n weddol ddidrafferth tan y penwythnos hwn yn y Dathliad o Wasanaeth blynyddol yng Nghastell Windsor.

Cefais fy syfrdanu gan lwyddiannau cymaint o bobl ifanc a gwirfoddolwyr sy’n oedolion. Roeddwn i’n gwybod bod Sgowtio’n anhygoel. Ond profiad aruthrol oedd cyfarfod cymaint o Sgowtiaid o bob oedran a oedd wedi gwneud pethau gwych yn eu cymunedau a dysgu sgiliau ar gyfer bywyd.

Cefais gyfle i gyfarfod â phobl ifanc brwdfrydig, teuluoedd balch a brodyr a chwiorydd uchelgeisiol, yn ogystal â’r oedolion ysbrydoledig a gafodd y gwobrau dewrder ac ymddygiad teilwng.

Cafodd 10 o Sgowtiaid o Gymru Wobr Sgowtiaid y Frenhines a dathlodd 14 o wirfoddolwyr sy’n oedolion eu llwyddiannau rhagorol. Ein her ni yw sicrhau y gallwn gynnig y cyfle hwn i gymaint o bobl ifanc â phosib.

Cyfrannodd yr orymdaith, y gwasanaeth a’r siaradwyr i gyd at gadarnhau pwysigrwydd eu llwyddiannau, gan eu paratoi’n dda i ragori yn eu bywydau y tu allan i Sgowtio.

Mae ennill y wobr yn dangos eu bod yn wydn, y gallant oresgyn caledi, eu bod yn deall pwysigrwydd gwaith tîm ac arweinyddiaeth, ac yn gwybod bod llesiant meddyliol da yn hollbwysig – y cwbl yn bethau sy’n rhoi inni sgiliau gwych ar gyfer bywyd, angerdd ar gyfer helpu pobl eraill ac yn rhoi’r wefr ychwanegol  i wneud yn siŵr ein bod yn disgleirio ym mhopeth a wnawn. Y bobl ifanc hyn yw arweinwyr y dyfodol ym myd Sgowtio a thu hwnt.

Mae’r llwyddiant hwn yn ymdrech tîm go iawn, ac fel oedolion sy’n gwirfoddoli mae gan bob un ohonom ni ran i’w chwarae.

Beth allwch chi ei wneud yn lleol i helpu’r Beavers i ennill eu Gwobr Efydd, y Cubs i ennill eu Gwobr Arian, y Sgowtiaid i ennill yr Aur ac yna’r Chwilotwyr a’r arweinwyr ifanc i gyrraedd yr uchafbwynt, sef Gwobr Sgowtiaid y Frenhines?

Mae ennill y gwobrau uchaf ym myd Sgowtio wedi bod yn fesur llwyddiant  allweddol ers blynyddoedd lawer. Ond hyd nes i mi gael profiad o’r digwyddiad a gweld balchder, cyffro a pharch y bobl ifanc drosof i fy hun, nid oedd yn llawer mwy na tharged mewn adroddiad.

-Rhian