Byw ein gwerthoedd

Rhian Moore

 

Byw ein gwerthoedd

Gan fy mod i’n newydd i swydd Prif Gomisiynydd Cymru, rwy’n ymwybodol o’r effaith y gallaf ei chael ar bobl yn fwriadol ac yn anfwriadol, meddai Rhian Moore, a dyna pam rwy’n ceisio gwrando gyda chydymdeimlad a herio gyda chwrteisi

 

Mae cwestiynau, pryderon a chyfleoedd ynghlwm wrth y rhan fwyaf o apwyntiadau newydd. ‘Sut un yw hi? Beth wnaiff hi ei newid? Beth fydd hi ei eisiau? Beth fydd hi’n ei wneud?’ ac ati.

 

Rwyf wedi bod yn eglur o’r cychwyn bod Sgowtio yng Nghymru yn anhygoel. Fy marn yw mai diben fy amser yn y swydd yw adeiladu ar y gwaith ardderchog a wnaed mewn blynyddoedd a fu a’i symud ymlaen i’r lefel nesaf. Y nod yw helpu Sgowtio i ffynnu a llwyddo yng Nghymru.

 

Defnyddio empathi a ‘dangos ein rhesymeg’

Byddwch yn fy nghlywed i’n siarad am arweinyddiaeth a gwaith tîm gwych gan wirfoddolwyr. Rwy’n credu mewn gweithio o’r sylfeini a chael pethau syml yn iawn. Bydd hyn yn ei dro yn rhyddhau amser i dyfu Sgowtio, ei helpu i fod yn fwy cynhwysol, i gael effaith gadarnhaol ar gymunedau sy’n cael eu llunio fwy gan bobl ifanc. Gwn y gallwn lwyddo yn yr un modd ag y gwn fod yr un peth yn rhan ganolog o’n rheswm dros wirfoddoli: cynorthwyo pobl ifanc i ddatblygu sgiliau am oes. Bydd byw ein gwerthoedd yn ein helpu i wneud hyn ac yn gwneud y profiad yn ddifyr ac yn foddhaol i bob un ohonom.

 

Fodd bynnag, gall newid fod yn gyfle ardderchog ond yn adeg o ansicrwydd hefyd. Felly trwy fyw gwerthoedd y Sgowtiaid, rwyf wedi ceisio dangos empathi a gwneud fy ngorau i fyw trwy ddilyn yr un egwyddorion ag a wnawn wrth ddatrys problemau mathemateg cymhleth yn yr ysgol, a dangos fy rhesymeg i. Rwy’n ceisio dechrau gyda pham ac esbonio o ble mae’r syniadau neu’r newidiadau wedi dod. Gallai’r hyn sy’n gwneud synnwyr perffaith i mi ymddangos yn rhyfedd iawn neu’n gwbl afresymegol i eraill. Trwy fabwysiadu’r dull hwn, os bydd pobl yn anghytuno gallwn gael sgwrs dda am yr wybodaeth sydd wedi fy arwain at syniad neu gasgliad penodol, a dod i gyd-ddealltwriaeth.

 

Herio gyda chwrteisi

Rwyf o’r farn bod her yn beth da ac yn ein hannog i wneud y penderfyniadau gorau posibl. Gall pethau rhyfeddol ddigwydd pan fyddwn yn herio gyda chwrteisi a charedigrwydd. Nid cael ein ffordd ein hunain neu hawlio’r clod am benderfyniadau yw diben gofalu am bobl eraill. Y diben yw cydweithio i dyfu syniadau, i ychwanegu gwahanol safbwyntiau, rhyw fymryn o garedigrwydd ac ychydig o barch at eraill ac yna bydd gennym ni’r rysáit perffaith a fydd yn grymuso pobl ifanc i fod yn anhygoel.

 

Mae gwneud hyn hefyd yn golygu y gallwn gysylltu’r holl waith gwych sy’n cael ei wneud ym myd Sgowtio ar draws y DU, yn ScoutsCymru a ledled Cymru. Mae’n helpu i osgoi ailadrodd ymdrechion ac yn helpu gyda chydweithredu a chydweithio. Mae hefyd yn dwyn ynghyd wahanol safbwyntiau a ffyrdd amrywiol o feddwl. Mae’r rhain yn ein helpu ni i wneud penderfyniadau synhwyrol sy’n berthnasol ac yn gefnogol i bobl ifanc a grwpiau yng Nghymru.

 

Gwrando gweithredol

Rwyf hefyd yn ceisio gwrando ar yr hyn sy’n cael ei ddweud mewn gwirionedd. Rydym yn tueddu i beidio hoffi unrhyw wrthdaro a gallwn osgoi’r hyn a gredwn sy’n sgyrsiau anodd a dim ond rhannu hanner stori wrth siarad. Fodd bynnag, fel y gwyddom ni i gyd, gall fod yn anoddach cuddio iaith y corff. Mae angen sgyrsiau wyneb yn wyneb ar gyfer hyn, ond nid yw hyn bob amser yn bosibl. Felly rwyf wedi ceisio defnyddio Skype a fideo WhatsApp pan fyddaf yn siarad â phobl. Nid yw hyn wedi bod yn hawdd. Ceir problemau technegol yn aml ac mae weithiau’n golygu mai fi yw’r unig un sydd â chamera sy’n gweithio. Ond mae’n golygu y gallaf wrando ar bobl, gweld yr ymateb a ddaw gan bobl a gweld llawer mwy o wirfoddolwyr o bob cwr o Gymru.

 

Cyfwerth llun a llith wedi’r cyfan. Felly, y tro nesaf y byddwch yn agor eich e-bost, ystyriwch a oes modd trefnu sgwrs yn lle hynny - bydd yn gyfle ichi drafod eich rhesymeg a dod i gyd-ddealltwriaeth. Gall gymryd llai o amser yn y pen draw, yn ogystal â chynnig cyfle ichi roi ein gwerthoedd Sgowtio ar waith.

-Rhian 

Click here for English