International Day of the Girl

In October a team from ScoutsCymru attended an event at the Senedd to celebrate International Day of the Girl. We asked Leah, Acting Area Commissioner for Ceredigion, what happened on the day...

I was joined at the event, that was organised by Full Circle, by another volunteer as well as four Explorer Scouts. We had an exhibition stand where we promoted Scouting as an inclusive organisation that supports the rights of girls and women alongside boys and men.

During the day Full Circle launched Girl Circle, a movement that aims to empower, educate and elevate girls and young women across Wales. 

It was eye-opening to hear the different stories from so many different girls and young women about their experiences and challenges growing up in Wales. One of the many inspiring speakers was Georgina Gilbert from the South Wales Fire and Rescue. She talked about the stigma of occupations, and how it's important to encourage young women to consider non-traditional careers and industries and to develop their leadership and management skills. As likewise, we should encourage young men to do the same.

We also heard from Sally Holland, Children's Commissioner for Wales and learned about her work to promote children and young peoples' rights across Wales.

It's so important in today's society to acknowledge our differences and to work together combat the inequalities we face. We, ScoutsCyrmu, are a leading movement as we hold these values with pride and showcase this everyday. We need to ensure that we share this message with our Young People and help them understand how they can make a difference.

This was such a significant event, I would encourage you to read more about it here (http://www.girlscircle.co.uk/events/).

We can all do something, and educating our Young People is such an important step forward.

 

*************************************************************

Ym mis Hydref, aeth tîm o ScoutsCymru i ddigwyddiad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y Ferch.

Gyda fi yn y digwyddiad, a drefnwyd gan Full Circle, roedd gwirfoddolwr arall yn ogystal â phedwar Sgowt Fforio.  Roedd gennym stondin arddangos lle hyrwyddon ni Sgowtio fel sefydliad cynhwysol sydd yn cefnogi hawliau merched a menywod ochr yn ochr â bechgyn a dynion.

Yn ystod y diwrnod lansiwyd Girl Circle gan Full Circle, mudiad sy'n anelu i addysgu, dyrchafu a rhoi grym i ferched a menywod ledled Cymru.

Roedd yn agoriad llygaid i glywed y straeon gwahanol gan gymaint o ferched a menywod ifanc gwahanol am eu profiadau a heriau yn tyfu i fyny yng Nghymru.  Un o'r siaradwyr llawer oedd yn ysbrydoli oedd Georgina Gilbert o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.  Siaradodd hi am y stigma o alwedigaethau a sut mae'n bwysig annog menywod ifanc i ystyried gyrfaoedd a diwydiannau anhraddodiadol a datblygu eu sgiliau arweinyddiaeth a rheoli. Yn yr un modd, dylen ni annog dynion ifanc i wneud yr un peth.

Clywon ni hefyd gan Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, a dysgu am ei gwaith i hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc ledled Cymru.

Gallwn ni i gyd wneud rhywbeth, ac mae addysgu ein Pobl Ifanc yn gam mor bwysig ymlaen.

Mae hi mor bwysig o fewn cymdeithas heddiw i gydnabod ein gwahaniaethau ac i weithio gyda'n gilydd i frwydro yn erbyn yr anghydraddoldebau rydyn ni'n wynebu.  Rydyn ni, ScoutsCymru, yn Fudiad blaenllaw wrth i ni gadw'r gwerthoedd hyn â balchder ac arddangos hyn bob dydd.  Mae angen i ni sicrhau ein bod yn rhannu'r neges hon gyda'n Pobl Ifanc a'u helpu i ddeall sut y gallan nhw wneud gwahaniaeth.

Bu hwn yn ddigwyddiad arwyddocaol, byddwn i'n eich annog i ddarllen mwy amdano yma

(http://www.girlscircle.co.uk/events/).