Black History Month

We asked Heather Powell about Black History Month and how Gwent Police were involved this year...

My name is Heather Powell and I am the Diversity and Inclusion Manager at Gwent Police. The job is a lot more interesting that the name sounds! I work with communities across Gwent to make sure that they are listened to, and that when we are policing we treat everybody fairly and with respect. This month is Black History Month, and the 30th year that this has been celebrated in the UK.

This year Gwent Police got involved in a number of ways – we spoke at a national conference about some of the work that we are doing with refugees and asylum seekers, held an African and Caribbean bake off for our staff and hosted a community football tournament and a mini festival in Newport which brought so many different communities together. We’ve had a great month working to show some of the positive work that goes on in Gwent and celebrating the achievements of our black, Asian and minority ethnic (BAME) communities.

People often ask us ‘where’s White History Month’? Well….this month we also heard about the inequality that still exists for BAME people in all sorts of areas, like education, employment and access to criminal justice. We also saw a rise in the number of hate crimes committed against BAME people, in Gwent these numbers nearly doubled. So we still have work to do.

Black History Month has given us a really good opportunity to reflect on the work that we are doing to encourage more BAME people to become police officers, help new communities to integrate and support those who are fearful of, or experiencing, race hate crime.

We are already looking forward to next year!

 

Did your group do something for Black History Month? Let us know on Twitter, Facebook and Instagram!

******************************************************

 

Gofynnon ni i Heather Powell am Fis Hanes Pobl Dduon a sut yr oedd Heddlu Gwent yn cymryd rhan eleni ...

Fy enw i yw Heather Powell a fi yw Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant gyda Heddlu Gwent.  Mae'r swydd yn llawer mwy diddorol na mae'n swnio!  Rwy'n gweithio gyda chymunedau ar draws Gwent i sicrhau bod pobl yn gwrando arnyn nhw, a phan fyddwn ni'n plismona ein bod yn trin pawb yn deg a gyda pharch.  Mae'r mis hwn yn Fis Hanes Pobl Dduon, a dyma'r 30ain penblwydd iddo gael ei ddathlu yn y DU.

Eleni cymerodd Heddlu Gwent ran mewn nifer o ffyrdd – siaradon ni mewn cynhadledd genedlaethol am beth o'r gwaith rydyn ni'n wneud gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches, cynhalion ni gystadleuaeth bobi Affricanaidd a Charibïaidd i'n staff a chynnal twrnamaint pêl-droed cymunedol a gŵyl fach yng Nghasnewydd a ddaeth â chymaint o gymunedau gwahanol at ei gilydd.  Rydyn ni wedi cael mis gwych yn gweithio i ddangos peth o'r gwaith cadarnhaol sy'n digwydd yng Ngwent a dathlu cyflawniadau ein cymunedau duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME).

Yn aml mae pobl yn gofyn i ni 'ble mae Mis Hanes Pobl Wynion'?  Wel....y mis yma clywon ni hefyd am yr anghydraddoldeb sydd yn dal i fodoli i bobl BAME ym mhob math o feysydd, fel addysg, cyflogaeth a mynediad at gyfiawnder troseddol.  Hefyd gwelon ni gynnydd yn y nifer o droseddau casineb a gyflawnwyd yn erbyn pobl BAME, yng Ngwent roedd y niferoedd hyn bron wedi dyblu.  Felly mae gennym waith i'w wneud o hyd.

Mae Mis Hanes Pobl Dduon wedi rhoi i ni gyfle da iawn i edrych ar y gwaith rydyn ni'n wneud i annog mwy o bobl BAME i ddod yn swyddogion heddlu, helpu cymunedau newydd i integreiddio a chefnogi'r rhai sy'n ofnus o, neu'n profi, trosedd gasineb hiliol.

Yn barod rydyn ni'n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf!

A wnaeth eich grŵp rywbeth am Fis Hanes Pobl Dduon?  Gadewch i ni wybod ar Drydar, Gweplyfr ac Instagram!