All Wales Scout Camp 2018

Welcome to the All Wales Scout Camp 2018 Page.

All Wales Scout Camp 2018

We are delighted to be able to launch the information for All Wales Scout Camp 2018 (#AWSC18).  We are looking forward to welcoming back returning friends and greeting new friends from groups across Wales and Beyond!

When

June 15th – 17th 2018

Where

Royal Welsh Show Ground Llanelwedd,  Builth Wells  Powys  LD2 3SY

Price

  • £26 per scout, includes all activities and event necker.

      (Excludes food and transport)

  • £9 per adult leader, young leader based with a group, and leaders’ children under 10

      Scouts need to be booked as part of Troop

  • Fully catered central staff team and Explorer Service team (EST) £23 - individual bookings accepted.

Booking

Bookings open on the 1st January 2018 and will close and be locked down on the 10th May or if we reach our capacity of 1200 scouts before that date.

Booking link booking.scoutscymru.org.uk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AWSC returns for the 10th time after starting back in 1999. The camp is open to Scouts aged 10 – 14 years old from across Wales and beyond.

For those of you joining us for the first time, the camp is based in the Royal Welsh Show ground, which provides a fantastic location for the event, giving us loads of room for camping and activities.

Troops camp along avenues in pre-allocated pitches, giving them the chance to meet the many Scouts who attend from near and far.  It is very important for us to know in advance if you are camping or catering with another Scout troop or as part of larger group. This is so we can allocate you a suitable slot. The show ground only permit cooking on camping stoves. This means no open fires or BBQs are allowed.  Please note that no camper vans or caravans are allowed on site.  Trailers are allowed for transportation of kit but must be moved from the camping area once offloaded, to the secure parking area with all other vehicles.

The #AWSC18 site, will open at 5pm on Friday 15th June, which will be the earliest time that you will be allowed access to the Show Ground to check-in.  In the past, troops have often arrived right up until 10pm and check-in will remain open until all troops have arrived.  On arrival, you will be guided to your allocated site. Coaches and large vehicles are unable to access the camping area so will be offloaded in to our Coach bays. From here Scouts will have to carry their kit to your allocated pitch. That being said, we are always happy to help, and a team of helpers will be there to assist with this.  At check in you will be given your welcome pack, activity wrist bands and event neckers.

Once offloaded all vehicles must be moved to the secure parking area. There will be no vehicles onsite, other than #AWSC18 site vehicles, until after the activities on Sunday. This is to ensure the safety of everyone in attendance.

Activites run from Saturday morning right through to Sunday lunch time, concluding with a whole camp closing celebration. This celebration is a memory maker for the young people, the scale of the event they have been taking part in is brought home to them.  There are 6 x 90 minute activity sessions, over 5 bases. Adventure, Skill, World, Creative and Boing. The 6th session designed as a ‘queue to play’ catch up session for anything the young people missed or special favourites they want to revisit. #AWSC18 will see the return of some old favourites and loads of new exciting activities.

The zones are fully planned by a delivery team, but we need the support from you guys, the leaders attending with their troops, to help run the activities on the weekend.  On the booking form you will be asked to put in a preference of which zones you would like to support and we will do our best to fulfil your requests. We will ask a percentage of your leadership team to help on a zone, for all of the 6 sessions, leaving you a percentage of leaders to manage your campsite. Feel free to swap the zone you are supporting amongst your leadership team over the weekend, however without your support on the bases we can’t run the full range of activities so please ensure that you are providing the number of leaders requested for each zone. We supply tea and coffee on the zones, so all you need to do is bring your cup and enthusiasm with you!

We also welcome bookings from DBS’d volunteers and Explorers on to our staff teams. This is a fully catered option. Volunteers, both adult members and explorers, can book on individually, on the same link.

Follow our Facebook page ‘All Wales Scout Camp 2018’ or email 6-14@scoutscymru.org.uk  with any questions and we are always happy to help.

If you are short of a Nights Away permit holder and looking to buddy up with another group, please let us know and we will help match you up with another group who can help.

We are really looking forward to seeing you all in June!

The #AWSC18 Team

***********************************************************

Croeso i Dudalen Gwersyll Sgowtiaid Cymru Gyfan 2018

Gwersyll Sgowtiaid Cymru Gyfan 2018

Rydyn ni wrth ein boddau i allu lansio’r wybodaeth an Wersyll Sgowtiaid Cymru Gyfan 2018 (#AWSC18).  Rydyn ni’n edrych ymlaen at groeso’n ôl ffrindiau sy’n dychwelyd a chwrdd â ffrindiau newydd o grwpiau ledled Cymru a’r tu hwnt!

Pryd

Mehefin 15 – 17 2018

Ble

Maes Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd, Llanfair-ym-muallt, Powys  LD2 3SY

Pris

£26 y Sgowt, yn cynnwys y gweithgareddau i gyd a sgarff y digwyddiad.

(Ddim yn cynnwys bwyd a thrafnidiaeth)

£9 pob arweinydd oedolyn, arweinydd ifanc wedi’i leoli gyda grŵp, a phlant arweinwyr o dan 10 oed

Rhaid bwcio Sgowtiaid fel rhan o Garfan

Tîm canolog y staff a thîm Gwasanaethu Fforwyr (EST) gydag arlwyaeth lawn £23 – derbynnir bwciadau unigol.

Bwcio

Bydd bwcio’n agor ar Ionawr 1 2018 a chau a’u cloi ar Fai 10 neu cyn hynny os ydyn ni’n cyrraedd ein nifer uchaf o 1200

Dolen bwcio booking.scoutscymru.org.uk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mae GSCG (AWSC) yn dychwelyd am y 10fed tro ar ôl ail-ddechrau yn 1999.  Mae’r gwersyll ar agor i Sgowtiaid 10-14 oed o ledled Cymru a’r tu hwnt.

I’r rhai ohonoch chi sy’n ymuno â ni am y tro cyntaf, seilir y gwersyll ar Faes y Sioe Frenhinol sy’n cynnig lleoliad arbennig am y digwyddiad, gan roi i ni ddigonedd o le ar gyfer gwersylla a gweithgareddau.

Mae Carfannau yn gwersylla ar hyd rhodfeydd mewn safleoedd a neilltuwyd ymlaen llaw, gan roi iddyn nhw’r cyfle i gwrdd â’r Sgowtiaid llawer sy’n mynychu o agos a phell. Mae’n bwysig iawn i ni wybod ymlaen llaw os ydych chi’n gwersylla neu’n arlwyo gyda charfan Sgowtiaid arall neu fel rhan o grŵp mwy. Mae hyn er mwyn i ni glustnodi lle addas i chi.  Mae maes y sioe ond yn caniatáu coginio ar stofiau gwersylla.  Mae hyn yn golygu na chaniateir tanau agored na BBQ.  Noder ni chaniateir cerbydau gwersylla na charafanau ar y maes.  Caniateir ôl-gerbydau er mwyn cludo offer ond rhaid eu symud o’r ardal gwersylla unwaith maen nhw wedi gwagio i’r maes parcio diogel gyda gweddill y cerbydau.

Bydd maes gwersyll #AWSC18 yn agor am 5yh ddydd Gwener Mehefin 15, a dyma’r amser cynharaf y gallwch chi gael mynediad i Faes y Sioe i gofrestru. Yn y gorffennol, mae carfannau yn aml wedi cyrraedd i fyny at 10yh a bydd cofrestru ar agor nes i bob carfan gyrraedd. Wrth gyrraedd, byddwch yn cael eich tywys i’ch safle a glustnodwyd. Ni all bysiau na cherbydau mawr gael mynediad i’r ardal gwersylla felly byddan nhw’n cael eu dadlwytho yn ein baeau Bysiau.  O’r fan hon bydd rhaid i’r Sgowtiaid gario eu hoffer i’ch safle a glustnodwyd. O ddweud hynny, rydyn ni wastad yn hapus i helpu a bydd tîm o helpwyr yno i gynorthwyo gyda hyn.  Wrth gofrestru byddwch yn derbyn eich pecyn croesawu, bandiau arddwrn gweithgareddau a sgarffiau’r digwyddiad.

Ar ôl dadlwytho rhaid symud pob cerbyd i’r maes parcio diogel.  Ni fydd cerbydau ar y maes, ar wahân i gerbydau maes #AWSC18, tan ar ôl y gweithgareddau ddydd Sul.  Mae hyn i sicrhau diogelwch pawb sy’n mynychu.

Mae’r gweithgareddau yn digwydd o fore dydd Sadwrn tan amser cinio dydd Sul, gan orffen gyda dathliad cloi’r gwersyll cyfan. Mae’r dathliad hwn wir yn creu atgofion i’r bobl ifanc, ac mae graddfa a maint y digwyddiad y maen nhw wedi bod yn rhan ohono yn dod yn amlwg iawn. Mae 6 sesiwn gweithgareddau  90 munud dros 5 canolfan: Antur, Sgiliau, Y Byd, Creadigol a Boing. Mae’r 6eed sesiwn wedi ei gynllunio ar gyfer sesiwn dal i fyny ‘ciwio i chwarae’ am rywbeth a gollai’r bobl ifanc neu unrhyw ffefrynnau arbennig maen nhw eisiau eu hail-wneud. Bydd #AWSC18 yn gweld dychwelyd rhai hen ffefrynnau a llwyth o weithgareddau newydd cyffrous.

Cynllunnir y parthau yn llawn gan dîm darparu, ond rydyn ni angen y gefnogaeth gennych chi, yr arweinwyr sy’n dod gyda’u carfannau, i helpu rhedeg y gweithgareddau ar y penwythnos. Ar y ffurflen archebu gofynnir i chi ddynodi’ch dewis o ba barthau yr hoffech chi eu cefnogi a byddwn yn gwneud ein gorau i gyflawni’ch ceisiadau. Byddwn yn gofyn i ganran o’ch tîm arweinwyr i helpu mewn parth, am y 6 sesiwn i gyd, gan adael canran o’ch arweinwyr i reoli eich gwersyll. Teimlwch yn rhydd i gyfnewid y parth rydych chi’n gefnogi ymhlith eich tîm o arweinwyr dros y penwythnos, fodd bynnag, heb eich cefnogaeth yn y parthau ni allwn ni redeg yr ystod lawn o weithgareddau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnig y nifer o arweinwyr a ofynnir amdanyn nhw ar gyfer pob parth.  Rydyn ni’n darparu te a choffi i bob parth, felly’r unig beth mae rhaid i chi wneud yw dod â’ch cwpan a’ch brwdfrydedd gyda chi!

Rydyn ni hefyd yn croesawu bwciadau gan wirfoddolwyr gyda DBS a Fforwyr ar gyfer ein tîmau staff.  Opsiwn gydag arlwyaeth lawn yw hwn. Gall gwirfoddolwyr, aelodau oedolion a fforwyr, archebu lle’n unigol ar yr un ddolen.

Dilynwch ein tudalen Facebook ‘All Wales Scout Camp 2018’ neu ebostiwch 6-14@scoutscymru.org.uk gydag unrhyw gwestiynau a byddwn ni wastad yn hapus i helpu.

Os ydych chi’n fyr o ddeiliad trwydded Nosweithiau i Ffwrdd ac yn edrych am gyfaill gyda grŵp arall, rhowch wybod i ni a byddwn yn helpu i’ch cysylltu â grŵp arall all helpu..

Rydyn ni wir yn edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd ym mis Mehefin!

Tîm #AWSC18