You can make a difference to Scouting in Wales by growing our Community Impact programme.../ Gallwch chi wneud gwahaniaeth i Sgowtio yng Nghymru drwy gynyddu ein rhaglen Effaith Gymunedol ...

2nd February 2018

Scouting in Wales is growing...

Would you like to make a real difference? We are looking for individuals to grow our Community Impact programme.

The development of Scouting for young people through a challenging quality programme is the best way of growing our Movement.  We want you to be part of this team and to make a real difference.

If you are self-motivated, organised, have a passion to see Scouting in Wales realise its full potential and want to be part of a team making a difference, then we want to hear from you.

ScoutsCymru takes a flexible approach with volunteers and this role can be your only one in Scouting or in addition to an existing role. 

If you are interested in this role, please download the role description and send your expression of interest to admin@scoutscymru.org.uk by 9 March 2018

If you’d like to discuss the role before applying, please email programme@scoutscymru.org.uk with your contact details.

******************************************************

Mae Sgowtio yng Nghymru ar gynnydd ...

Hoffech chi wneud gwahaniaeth go iawn?  Rydym yn edrych am unigolion i gynyddu ein rhaglen Effaith Gymunedol

Datblygu Sgowtio i bobl ifanc drwy raglen heriol o ansawdd yw’r ffordd orau o gynyddu ein Mudiad.  Rydym ni am i chi fod yn rhan o’r tîm hwn ac i wneud gwahaniaeth go iawn.

Os ydych chi’n hunan ysgogol, trefnus, ag angerdd i weld Sgowtio yng Nghymru sylweddoli ei botensial llawn ac eisiau bod yn rhan o dîm fydd yn gwneud gwahaniaeth, yna rydym am glywed gennych

Mae gan ScoutsCymru agwedd hyblyg gyda gwirfoddolwyr a gall hon fod eich unig rôl wrth Sgowtio neu’n ogystal â rôl bresennol

Os oes diddordeb gennych yn y rôl hon, lawrlwythwch y disgrifiad rôl ac anfonwch fynegiant o’ch diddordeb at admin@scoutscymru.org.uk erbyn Mawrth 9 2018

Pe hoffech chi drafod y rôl cyn ymgeisio, ebostiwch programme@scoutscymru.org.uk gyda’ch manylion cyswllt