You can make a difference to Scouting in Wales by growing our 6-14 programme.../ Gallwch chi wneud gwahaniaeth i Sgowtio yng Nghymru drwy gynyddu ein rhaglen 6-14 ...

2nd March 2017

Scouting in Wales is growing...

Would you like to make a real difference? We are looking for individuals to grow our 6-14 programme.

The development of Scouting for young people through a challenging quality programme is the best way of growing our Movement.  We want you to be part of this team and to make a real difference.

If you are self-motivated, organised, have a passion to see Scouting in Wales realise its full potential and want to be part of a team making a difference, then we want to hear from you.

ScoutsCymru takes a flexible approach with volunteers and this role can be your only one in Scouting or in addition to an existing role. 

If you are interested in this role please download the role description and send your expression of interest to admin@scoutscymru.org.uk by 30 March 2017

If you’d like to discuss the role before applying, please email programme@scoutscymru.org.uk with your contact details.

******************************************************

Mae Sgowtio yng Nghymru yn cynyddu ...

Hoffech chi wneud gwahaniaeth go iawn?  Rydyn ni'n chwilio am unigolion i gynyddu ein rhaglen 6-14.

Y ffordd orau o gynyddu ein Mudiad yw datblygu Sgowtio drwy raglen heriol o safon dda.  Rydyn ni eisiau i chi fod yn rhan o'r tîm hwn ac i wneud gwahaniaeth go iawn.

Os ydych yn gallu ysgogi eich hun, yn drefnus, a gydag angerdd i weld Sgowtio yng Nghymru wireddu ei lawn botensial ac eisiau bod yn rhan o dîm sy'n gwneud gwahaniaeth, yna rydyn ni eisiau clywed gennych.

Mae gan ScoutsCymru agwedd hyblyg gyda gwirfoddolwyr a gall y rôl hon fod yr unig un sydd gennych o fewn Sgowtio neu'n ychwanegol at rôl sydd gennych yn barod.

Os oes diddordeb gennych yn y rôl hon lawrlwythwch y disgrifiad rôl ac anfonwch fynegiant o'ch diddordeb at admin@scoutscymru.org.uk erbyn Mawrth 30, 2017

Pe hoffech chi drafod y rôl cyn gwneud cais, ebostiwch programme@scoutscymru.org.uk gyda'ch manylion cyswllt.