We are looking for an Area Commissioner for Cardiff and Vale

21st March 2018

HELP US AIM HIGH

We are seeking to appoint a persons(s) to be the Area Commissioner for Cardiff and Vale who has the passion, vision and energy to lead, enthuse and inspire others.

As the Area Commissioner you would be responsible for leading the Scout Area ensuring that we provide good quality Scouting for young people, and taking us forward into the future as a growing organisation relevant to young people and adults alike. You would be capable of providing strategic direction, working with people of all ages and enabling change.

In addition, as part of the All Wales team you will have a key role in shaping the future of Scouting in Wales.

The role can be adapted around your own strengths and availability. You will support conference calls, 1:1 and various team meetings, depending on how you best inspire and motivate your team. You must, however, be a confident and effective public speaker.

You will receive direct support from your line manager, the Chief Commissioner of Wales, or Regional Commissioner as well as professional staff support. This is a volunteer role and full reimbursement of travel and related expenses will be made in accordance with the Association’s policies.

So, irrespective of your age, background or Scouting experience, if you think you have what it takes to inspire and motivate the 4,500 members of Scouting in Cardiff and Vale, or know somebody who does, please do get in touch. Formal or informal enquiries are welcome by emailing ScoutsCymru HQ on admin@scoutscymru.org.uk

Closing date for applications or nominations is 12pm on 20/04/2018

VOLUNTEER VACANCY PACK

*************************************************

HELPWCH NI I ANELU’N UCHEL

Rydym yn edrych i benodi person(au) i fod yn Gomisynydd Rhanbarth Caerdydd a’r Fro sydd â’r angerdd, gweledigaeth a’r egni i arwain, ysbrydoli a thanio brwdfrydedd pobl eraill.

Fel Comisiynydd Rhanbarth byddwch chi'n gyfrifol am arwain Rhanbarth y Sgowtiaid gan sicrhau ein bod yn darparu Sgowtio o ansawdd uchel ar gyfer pobl ifanc, ac yn mynd â ni ymlaen i'r dyfodol yn fudiad sy'n tyfu ac sy'n berthnasol i bobl ifanc ac oedolion. Byddwch chi'n gallu darparu cyfarwyddyd strategol, gweithio â phobl o bob oedran a galluogi newid.

Yn ogystal, fel rhan o dîm Cymru Gyfan bydd gennych rôl allweddol wrth lunio dyfodol Sgowtio yng Nghymru

Gellir addasu’r rôl o gwmpas eich cryfderau a’ch argaeledd eich hun.  Byddwch yn cefnogi cydalwadau, 1:1 a chyfarfodydd tîm amrywiol, gan ddibynnu ar sut byddwch yn ysbrydoli ac ysgogi eich tîm orau.  Rhaid bod, beth bynnag, yn siaradwr cyhoeddus hyderus ac effeithiol.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth uniongyrchol oddi wrth eich rheolwr llinell, Prif Gomisiynydd Cymru, neu’r Comisynydd Bro yn ogystal â chefnogaeth staff proffesiynol.  Rôl wirfoddol yw hon, a gwneir ad-daliad llawn o gostau teithio a chostau perthnasol eraill yn ôl polisïau’r Mudiad.

Felly, beth bynnag yw’ch oedran, cefndir neu’ch profiad o Sgowtio, os ydych yn credu bod gennych yr hyn sydd ei angen i ysbrydoli ac ysgogi y 4,500 o aelodau o Sgowtio yng Caerdydd a’r Fro, neu rydych yn adnabod rhywun felly, yna gysylltwch os gwelwch yn dda.  Croesewir ymholiadau ffurfiol neu anffurfiol drwy e-bostio ScoutsCymru HQ, admin@scoutscymru.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisiadau neu enwebiadau yw 12yh ar 20/04/18

PECYN SWYDD GWIRFODDOLWYR