We’re recruiting for Team Cymru and we need your professional skills//Rydyn ni’n recriwtio ar gyfer Tîm Cymru ac ry’n ni angen eich sgiliau proffesiynol

24th July 2019

We’re recruiting for Team Cymru and we need your professional skills

At ScoutsCymru, we give over 14,000 young people in Wales the opportunity to enjoy fun and adventure, while developing the skills they need to succeed, now and in the future.

We help them develop the skills they need for school, college, university, the job interview, the important speech, the tricky challenge and the big dreams: the skills they need for life.

We help young people in Wales get going, get thinking, and get stuck into all kinds of things.

We are changing Scouting in Wales and are looking for experts to join our senior team.

You have skills that we need.

If you can answer yes to any of these questions and are aged over 18, we’d love to hear from you.

  • Are you good with people?
  • Are you good at changing others’ perceptions?
  • Are you passionate about diversity and inclusion?
  • Are you good at bringing out the best of people?
  • Are you looking to refresh your skills?
  • Are you looking to get ahead in your career?
  • Have you got the ability to see the bigger picture?
  • Do you lead by example?
  • Do you want to feel good about yourself?
  • Do you want to make yourself more employable?

Volunteering with us is easy, fun and flexible – how much time you give is completely up to you. 90% of our volunteers believe that the skills and experiences they have gained through Scouting have been of relevance to their working or personal lives.

Chief Commissioner for Wales, Rhian Moore, said: “We live in an increasingly complex world and in joining us you could play your part in helping our young people navigate life’s complexities and uncertainties. You will be supporting young people in Wales to be more resilient, with good physical and mental health who help people in their communities and each other.

“Whether you’re an expert in your field, recently retired, starting your second career, a mum looking to go back to work, a young professional looking for more experience, or someone looking for a new role, we’d love to hear from you.”

We have a number of roles to fill, including a Youth Commissioner (aged 18-25), so if you’re interested in volunteering with Team Cymru and working alongside our Chief Commissioner for Wales Rhian Moore, please visit this link to fill in an Expression of Interest form.

At ScoutsCymru, everyone’s welcome - all genders, races, and backgrounds. We look forward to hearing from you.

Rydyn ni’n recriwtio ar gyfer Tîm Cymru ac ry’n ni angen eich sgiliau proffesiynol

Yn ScoutsCymru, rydyn ni’n cynnig y cyfle i dros 14,000 o bobl ifanc Cymru fwynhau hwyl ac antur, wrth ddatblygu’r sgiliau maent eu hangen i lwyddo, nawr ac i’r dyfodol.

Rydym yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau maent eu hangen ar gyfer ysgol, coleg, prifysgol, y cyfweliad swydd, yr araith bwysig, yr her anodd a’r breuddwydion mawr: y sgiliau maent eu hangen ar gyfer bywyd.

Rydym yn helpu pobl ifanc yng Nghymru i symud, i feddwl, ac i ymgymryd â phob math o bethau.

Rydym yn newid Sgowtio yng Nghymru ac ry’n ni’n chwilio am arbenigwyr i ymuno â’n tîm uwch.

Mae gennych chi’r sgiliau rydym ni eu hangen.

Os gallwch chi ymateb yn bositif i unrhyw un o’r cwestiynau canlynol ac rydych dros 18 oed, fe hoffem ni glywed gennych chi.

•Ydych chi’n dda gyda phobl?

•Ydych chi’n dda yn newid meddyliau eraill?

•Ydych chi’n angerddol dros amrywiaeth a chynhwysedd?

•Ydych chi’n dda am dynnu’r gorau o bobl?

•Hoffech chi adfywio eich sgiliau?

•Hoffech chi symud ymlaen yn eich gyrfa?

•Oes gennych chi’r gallu i weld y darlun mawr?

•Ydych chi’n arwain drwy esiampl?

•Ydych chi eisiau teimlo’n dda?

•Ydych chi eisiau gwneud eich hun yn fwy cyflogadwy?

Mae gwirfoddoli gyda ni yn hawdd, hwyl a hyblyg – cewch roi cymaint o amser ag y mynnwch. Creda 90% o’n gwirfoddolwyr bod y sgiliau a’r profiadau y maent wedi eu hennill drwy Sgowtio wedi bod yn berthnasol i’w bywydau gwaith a phersonol.

Dywedodd Rhian Moore, Prif Gomisiynydd Cymru: “Rydym yn byw mewn byd cynyddol gymhleth a thrwy ymuno gyda ni allech chwarae eich rhan yn helpu ein pobl ifanc i lywio drwy gymhlethdodau ac ansicrwydd bywyd. Byddwch yn cefnogi pobl ifanc yng Nghymru i fod yn fwy gwydn, gydag iechyd da yn gorfforol a meddyliol sy’n helpu pobl yn eu cymunedau a'i gilydd.

“Os ydych chi’n arbenigwr yn eich maes, wedi ymddeol yn ddiweddar, yn dechrau eich ail-yrfa, yn fam sydd eisiau dychwelyd i’r gwaith, yn berson ifanc proffesiynol sy’n chwilio am fwy o brofiad, neu’n rhywun sy’n chwilio am rôl newydd, fydden ni wrth ein boddau yn clywed gennych chi.”

Mae gennym nifer o rolau amrywiol i’w llenwi, gan gynnwys Comisiynydd Ieuenctid (18-25 oed), felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Thîm Cymru a gweithio ar y cyd gyda’n Prif Gomisiynydd dros Gymru Rhian Moore, ewch i https://www.surveymonkey.co.uk/r/TimCymruMynegiDiddordeb i lenwi’r ffurflen Datgan Diddordeb.

Mae croeso i bawb yn ScoutsCymru – pob rhyw, hil a chefndir. Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi.