We’re looking for HR professionals and Project Managers to join Team Cymru

30th August 2019
Put the 'V' in 'CV'

We’re looking for HR professionals and Project Managers to join Team Cymru, a strategic team led by our Chief Commissioner for Wales, Rhian Moore, to help shape Scouting in Wales.

Our call for volunteers to support ScoutsCymru has been a great success with a variety of fantastic people coming forward to be a part of Team Cymru.

To support our volunteers, we are now looking for people with specific areas of expertise.

Are you a HR professional with specific knowledge of HR policy and process; colleague or volunteer engagement and training and development?

Or, are you a project manager who can support our programmes that are helping us change the perception of scouting and improve how we support our people?

If you have experience in any of these areas, we can offer you the opportunity to work as part of an exciting team, lead on Wales wide projects and share the Welsh perspective on UK projects.

Professional development is important to us, you will not only be helping to support our volunteers, but you will also enhance your own CV and career development.

Dedicating your spare time to a great cause is an attractive quality for employers. It shows them you are proactive, ambitious and want to help others. By volunteering with Team Cymru, you will be enhancing your leadership skills working alongside other professionals, which will be great experience to add to your CV.

As well as leadership skills, you’ll be able to improve your communication, ability to work in a team, problem solving skills, adaptability and time management.

If you think you are the professional we are searching for, please visit this link to fill in an Expression of Interest form.

Interviews are scheduled to take place at the end of September so please submit your interest at your earliest convenience.

At ScoutsCymru, everyone’s welcome - all genders, races, and backgrounds. We look forward to hearing from you.

 

Rydym yn chwilio am weithwyr proffesiynol ym maes adnoddau dynol a rheolwyr prosiect i ymuno â Thîm Cymru, tîm strategol dan arweiniad ein Prif Gomisiynydd yng Nghymru, Rhian Moore, i helpu i lywio Sgowtio yng Nghymru.

Mae ein galwad am wirfoddolwyr i gefnogi ScoutsCymru wedi bod yn llwyddiant ysgubol wrth i amrywiaeth o bobl anhygoel gyflwyno’u hunain i fod yn rhan o Dîm Cymru.

Er mwyn parhau i gefnogi ein gwirfoddolwyr, rydym ni’n chwilio am bobl sy’n arbenigo mewn meysydd penodol erbyn hyn.

A ydych yn weithiwr proffesiynol ym maes adnoddau dynol sy’n meddu ar wybodaeth benodol am bolisi a phrosesau adnoddau dynol; ymgysylltu â chydweithwyr neu wirfoddolwyr a hyfforddi a datblygu?

Neu, a ydych yn rheolwr prosiect sy’n gallu cefnogi ein rhaglenni sy’n ein helpu i newid delwedd Sgowtio a gwella’r modd yr ydym yn cefnogi ein gwirfoddolwyr?

Os oes gennych chi brofiad mewn un o’r meysydd hyn, gallwn gynnig y cyfle i chi fod yn rhan o dîm cyffrous, arwain prosiectau Cymru gyfan a rhannu’r safbwynt Cymreig ar brosiectau’r DU.

Mae datblygiad proffesiynol yn bwysig i ni; yn ogystal â helpu i gefnogi ein gwirfoddolwyr, byddwch chi hefyd yn gwella eich CV a’ch datblygiad gyrfaol eich hun.

Mae neilltuo eich amser hamdden i achos gwych yn rhinwedd deniadol i gyflogwyr. Mae’n dangos iddynt eich bod yn rhagweithiol, yn uchelgeisiol ac yn awyddus i helpu pobl eraill. Trwy wirfoddoli gyda Thîm Cymru, byddwch yn gwella eich sgiliau arwain trwy weithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol eraill, a fydd yn brofiad gwych i ychwanegu at eich CV.

Yn ogystal â sgiliau arwain, byddwch yn gallu gwella eich sgiliau cyfathrebu, eich gallu i weithio mewn tîm, eich sgiliau datrys problemau, eich hyblygrwydd a’ch rheolaeth o amser.

Os ydych yn credu mai chi yw’r gweithiwr proffesiynol yr ydym yn chwilio amdano, dilynwch y ddolen hon i lenwi ffurflen Mynegi Diddordeb.

Bwriedir cynnal cyfweliadau ddiwedd mis Medi, felly cyflwynwch eich diddordeb cyn gynted ag y bo modd.

Mae croeso i bawb yn ScoutsCymru – o bob rhyw, hil, a chefndir. Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi.