Wales Activity Advisors / Ymgynghorwyr Gweithgaredd Cymru

9th March 2017

Activities are an integral part of Scouting and it is participation in activities that makes Scouting so exciting for our young people.

ScoutsCymru are looking to appoint a number of new Activity Advisors to join the Wales Activity Team.

At present there are vacancies for Advisors in the following activities:-

  • Hillwalking                 
  • Climbing          
  • Sailing             
  • Mountain Biking

Advisors are expected to have good all round experience of their activity and are likely to hold an appropriate NGB qualification. They should also have a good understanding of the Scout Activity Permit Scheme and will ideally have experience in assessing permit candidates.

The main role of a Wales Advisor is to promote the activity and provide support and advice to Scouting in Wales. As an Advisor you should also be prepared to work with the Activity Team to provide training and permit assessment opportunities for adults and activity opportunities for young people as appropriate.

Advisors are also expected to attend around two Wales Activity Team meetings during the year.

Expressions of interest should be sent by e-mail to admin@scoutscymru.org.uk no later than 31st March 2017.

If you would like to discuss the role please contact Wyn Owen, Deputy Commissioner Wales – Programme activities@scoutscymru.org.uk

 

******************************************************

Mae gweithgareddau yn rhan annatod o Sgowtio a chymryd rhan mewn gweithgareddau sydd yn gwneud i Sgowtio fod mor gyffrous i'n pobl ifanc.

Mae ScoutsCymru yn edrych i benodi nifer o Ymgynghorwyr Gweithgaredd newydd i ymuno â Thîm Gweithgareddau Cymru. 

Ar hyn o bryd mae llefydd gwag am Ymgynghorwyr yn y gweithgareddau canlynol:

  • Cerdded bryniau
  • Dringo
  • Hwylio
  • Beicio Mynydd

Disgwylir i ymgynghorwyr fod â phrofiad cyffredinol da o'u gweithgaredd ac maen nhw'n debygol o feddu ar gymhwyster NGB priodol.  Dylen nhw hefyd fod â dealltwriaeth o Gynllun Trwydded Gweithgareddau'r Sgowtiaid ac yn ddelfrydol bod â phrofiad o asesu ymgeiswyr am drwydded.

Prif rôl Ymgynghorydd Cymru yw hyrwyddo'r gweithgaredd a chynnig cymorth a chyngor i Sgowtio yng Nghymru.  Fel Ymgynghorydd dylech hefyd fod yn barod i weithio  gyda'r Tîm Gweithgareddau i ddarparu hyfforddi a chyfleoedd asesu trwyddedau i oedolion a chyfleoedd gweithgareddau i bobl ifanc fel y bo'n briodol.

Hefyd disgwylir i Ymgynghorwyr fynychu tua dau gyfarfod Tîm Gweithgareddau Cymru yn ystod y flwyddyn.

Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb drwy ebost at admin@scoutscymru.org.uk heb fod yn hwyrach na Mawrth 31, 2017.

Pe hoffech chi drafod y rôl cysylltwch â Wyn Owen, Dirprwy Gomisiynydd Cymru – Rhaglen activities@scoutscymru.org.uk