Vacancy - South Wales Regional Commissioner / Gomisynydd Parth De Cymru

16th January 2018

HELP US AIM HIGH

HELPWCH NI I ANELU’N UCHEL

We are seeking to appoint a person to be the Regional Commissioner for South Wales who has the passion, vision and energy to lead, enthuse and inspire others.

Rydym yn edrych i benodi person i fod yn Gomisynydd Parth De Cymru sydd â’r angerdd, gweledigaeth a’r egni i arwain, ysbrydoli a thanio brwdfrydedd pobl eraill.

As the Regional Commissioner you would be responsible for supporting the leadership teams in Cardiff and the Vale, Mid Glamorgan, Glamorgan West and Gwent, ensuring that these areas provide good quality Scouting for young people, and taking them forward into the future as a growing organisation relevant to young people and adults alike. You would be capable of providing strategic direction, working with people of all ages and enabling change.

Fel Comisiynydd Parth byddwch chi'n gyfrifol am gefnogi'r timau arweinyddiaeth Caerdydd a’r Fro, Morgannwg Ganol, Gorllewin Morgannwg a Gwent, gan sicrhau bod y rhanbarthau hyn yn darparu Sgowtio o ansawdd uchel ar gyfer pobl ifanc, ac yn mynd â nhw ymlaen i'r dyfodol yn fudiad sy'n tyfu ac sy'n berthnasol i bobl ifanc ac oedolion. Byddwch chi'n gallu darparu cyfarwyddyd strategol, gweithio â phobl o bob oedran a galluogi newid.

 

In addition, as part of the All Wales team you will have a key role in shaping the future of Scouting in Wales.

Yn ogystal, fel rhan o dîm Cymru Gyfan bydd gennych rôl allweddol wrth lunio dyfodol Sgowtio yng Nghymru

 

The role can be adapted around your own strengths and availability. You will support conference calls, 1:1 and various team meetings, depending on how you best inspire and motivate your team.

Gellir addasu’r rôl o gwmpas eich cryfderau a’ch argaeledd eich hun.  Byddwch yn cefnogi cydalwadau, 1:1 a chyfarfodydd tîm amrywiol, gan ddibynnu ar sut byddwch yn ysbrydoli ac ysgogi eich tîm orau.

 

You will receive direct support from your line manager, the Chief Commissioner of Wales as well as professional staff support. This is a volunteer role and full reimbursement of travel and related expenses will be made in accordance with the Association’s policies.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth uniongyrchol oddi wrth eich rheolwr llinell, Prif Gomisiynydd Cymru, yn ogystal â chefnogaeth staff proffesiynol.  Rôl wirfoddol yw hon, a gwneir ad-daliad llawn o gostau teithio a chostau perthnasol eraill yn ôl polisïau’r Mudiad.

 

Nomination Form / Furflen Enwebiad

 

If you think you have what it takes to inspire and motivate the members of Scouting in South Wales, or know somebody who does, please do get in touch. Formal or informal enquiries are welcome by emailing admin@scoutscymru.org.uk

 

Os ydych yn credu bod gennych yr hyn sydd ei angen i ysbrydoli ac ysgogi aelodau'r Sgowtiaid yn De Cymru, neu rydych yn adnabod rhywun felly, yna gysylltwch os gwelwch yn dda.  Croesewir ymholiadau ffurfiol neu anffurfiol drwy e-bostio admin@scoutscymru.org.uk  

 

Closing date for applications or nominations is 12pm on 23/02/2018

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisiadau neu enwebiadau yw 12yh ar 23/02/2018