Scouts Cymru Partnership with Tetra

20th February 2018

WIN THE CHANCE TO TAKE PART IN A FIN-TASTIC NEW BADGE!

We are thrilled to announce we have teamed up with Tetra, experts in fishkeeping, to offer you the chance to take part in an exciting new piece of activity where you’ll be able to delve into the fascinating underwater world and make fishy friends in order to achieve the limited-edition Tetra Fishkeeping Badge.

Tell me more!

Together with Tetra, we’re launching an exclusive competition where five lucky groups will win the opportunity to own and look after their very own aquarium. Tetra will provide you with all the kit you need to kickstart your next adventure and even a voucher for a local retailer, so you can introduce some new friends to the rest of your group! There will also be lots of handy guides to help you get started and ensure your new pets remain happy and healthy as well as a helpline should you have any specific questions.

This sounds GREAT! What do I need to do?

To be in with a chance of winning all you need to do is help your group to submit 250 words on why they want to take part together with a creative drawing of what your ideal aquarium would look like to admin@scoutscymru.org.uk  by the 4th March 2018. We’ll work with Tetra to select our five favourites who will be announced as the winners by the 8th March 2018.

I’ve got some questions.

No problem. Tetra are here to make this activity as easy as possible. Check out the FAQs below for more information.

 • Why have Tetra teamed up with us?

Keeping fish has been proven to support children’s development by boosting their creativity, cognitive development, social skills and more. It’s also great at reducing stress and anxiety1. With aquariums now easier than ever to keep, Tetra would like to welcome Scouts to learn more about what fascinating pets fish can make while educating them on how easy it is to care for an aquarium.

 

 • Do we get to keep the aquarium?

The aquarium will be gifted to you from Tetra and is yours to keep and look after. With that in mind we only recommend entering the competition if you are happy to take on this responsibility and also have your own Scout Hall.

 

 • What equipment will we receive?

Tetra will send each winning group an AquaArt Discovery 60L aquarium alongside a bottle of SafeStart and AquaSafe water solutions, a selection of Tetra fish food (this will be followed up with a larger supply of food once you have chosen your fish so that we are able to tailor to their needs and will keep you going for around the next six months), an automatic feeder to support when you’re unable to check in on the fish, and a £5 voucher for your local retailer to contribute towards your new fish. This will be a generic voucher which you’ll be able to take to any independent pet retailer to redeem and we’ll provide you with a list of stores available to you.

 

 • What fish are we able to keep?

It’s always best to speak to your local retailer about the type of fish you’d like to keep as this can vary based on the type of water where you live and so they will be able to provide you with the best possible recommendation based on your level of experience and the size of the aquarium.

 

 • How can children earn the Tetra Fishkeeping Badge?

The mechanics for achieving the Tetra Fishkeeping Badge will be outlined in more detail in your welcome pack but will include looking after the fish for a period of three weeks to teach Scouts about the importance of water testing, feeding and general care alongside writing around 250 words about what they’ve learnt and enjoyed during this time. We recommend splitting your group into teams of around 3-4 people, allowing each of these to complete the badge at one time.

 

 • Is this a national partnership with the Scouts?

No. Tetra has currently partnered with ScoutsCymru and Greater North Londononly.

 

 • Will Tetra be talking to media about the brand partnership?

Tetra is very excited to be working with us to enable our Scouts to learn more about fishkeeping and will be speaking to regional media about the partnership as well as nationals, broadcast, bloggers, and children’s favourite title, First News. Tetra will also be posting about the activity on their Facebook page. Once the five groups have been chosen, Tetra will issue content release forms to cover photography and quotes from all children within the group taking part, which will need to be signed by a parent or guardian.

 

 • What happens if we don’t win?

Don’t worry, if you’re interested in taking part in the activity Tetra will gift you with a voucher for your local retailer to help you buy the equipment needed to become involved. You’ll also have access to all the expert materials to get you started.

 

 • What happens if I need help or something goes wrong?

Tetra has a dedicated customer service team available by email or phone who are on hand throughout the day to support with any queries you have. This information will be available in the welcome pack you receive.

 

 • Where can I find out more information about Tetra?

Please visit www.tetra-fish.co.uk or Tetra UK on Facebook.

 

 

1Source: Aquatics leaders Tetra and OnePoll, survey of 1,000 parents of 3-14 year olds (men and women) in the UK

 

ENILLWCH Y CYFLE I GYMRYD RHAN MEWN BATHODYN NEWYDD FFANTASTIG!

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi ein bod wedi ymuno â Tetra, arbenigwyr mewn cadw pysgod, i gynnig y cyfle i chi gymryd rhan mewn darn newydd cyffrous o weithgaredd lle byddwch yn gallu ymchwilio i'r byd cyfareddol o dan y dŵr a gwneud ffrindiau gyda physgod er mwyn cyflawni'r Bathodyn Cadw Pysgod Tetra cyhoeddiad cyfyngedig.

Dywedwch fwy wrthyf i!

Gyda Tetra, rydym yn lansio cystadleuaeth ddethol lle bydd pump grŵp lwcus yn ennill y cyfle i fod yn berchen ar ac edrych ar ôl eu hacwariwm eu hunain. Bydd Tetra yn darparu yr holl offer i chi sydd ei angen arnoch i roi cychwyn ar eich antur nesaf a hyd yn oed taleb i fânwerthwr lleol, er mwyn i chi gyflwyno cyfeillion newydd i'r gweddill o'ch sgowtiaid! Bydd llawer o ganllawiau hwylus hefyd i'ch helpu i ddechrau a sicrhau bod eich anifeiliaid anwes newydd yn aros yn hapus a iach yn ogystal â llinell gymorth pe bai gennych unrhyw gwestiynau penodol.

Mae hyn yn swnio'n WYCH! Beth sydd angen i mi ei wneud?

I gael cyfle i ennill y cwbl sydd rhaid i chi wneud yw helpu eich grŵp i gyflwyno 250 gair ar pam eu bod yn dymuno cymryd rhan ynghyd â darlun creadigol sut y byddai eich acwariwm lleol delfrydol yn edrych i admin@scoutscymru.org.uk erbyn y 4ydd o Fawrth 2018. Byddwn ni'n gweithio gyda Tetra i ddewis y pump gorau fydd yn cael eu cyhoeddi'n enillwyr erbyn yr 8fed o Fawrth 2018.

Mae gen i ychydig o gwestiynau.

Dim problem. Mae Tetra yma i wneud y gweithgaredd hwn mor hawdd â phosibl. Gwiriwch y Cwestiynau a Ofynnir yn Aml isod am ragor o wybodaeth.

 • Pam mae Tetra wedi ymuno â ni?

Profwyd bod cadw pysgod yn cefnogi datblygiad plant wrth hybu eu creadigrwydd, datblygiad dirnadol, sgiliau cymdeithasol a rhagor. Mae'n wych hefyd i leihau straen a phryder1. Gydag acwariymau yn haws nac erioed i'w cadw, byddai Tetra yn hoffi croesawu Sgowtiaid i ddysgu mwy am ba mor gyfareddol y gall pysgod fod fel anifeiliaid anwes tra'n eu haddysgu ar ba mor hawdd y mae hi i ofalu am acwariwm.

 

 • Ydyn ni'n cael cadw'r acwariwm?

Bydd yr acwariwm yn cael ei roi i chi gan Tetra a bydd yn perthyn i chi i'w gadw ac edrych ar ei ôl. Gyda hynny mewn cof argymhellwn eich bod yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn unig os ydych yn hapus i gymryd y cyfrifoldeb hwn a fod gennych eich Neuadd Sgowtiaid eich hun.

 

 • Pa offer fyddwn ni'n derbyn?

Bydd Tetra yn anfon acwariwm AquaArt Discovery 60L i bob grŵp buddugol ynghyd â photel o SafeStart a thoddiadau dŵr AquaSafe, detholiad o fwyd pysgod Tetra (bydd hyn yn cael ei ddilyn gan gyflenwad mwy o fwyd wedi i chi ddewis eich pysgod fel y gallwn ateb i'w hanghenion a bydd yn eich cadw i fynd am oddeutu'r chwe mis nesaf), bwydwr awtomatig i gefnogi pan nad ydych yn gallu bwrw golwg ar y pysgod, a thaleb £5 ar gyfer eich mânwerthwr lleol i gyfrannu at eich pysgod newydd. Bydd hon yn daleb gyffredinol y byddwch yn gallu mynd â hi at unrhyw fânwerthwr anifeiliaid anwes annibynnol i'w chyfnewid a byddwn yn darparu rhestr o siopau sydd ar gael ar eich cyfer.

 

 • Pa bysgod ydyn ni'n gallu cadw?

Mae'n well bob tro i chi siarad â'ch mânwerthwr lleol am y math o bysgod yr hoffech eu cadw gan y gall hyn amrywio yn seiliedig ar y math o ddŵr lle rydych chi'n byw ac felly byddant yn gallu cynnig yr argymhelliad goirau posibl i chi ar sail lefel eich profiad a maint yr acwariwm.

 

 • Sut all plant ennill Bathodyn cadw Pysgod Tetra?

Bydd y drefn ar gyfer cyflawni'r Bathodyn Cadw Pysgod Tetra yn cael ei hamlinellu'n fanylach yn eich pecyn croeso ond bydd yn cynnwys edrych ar ôl y pysgod am gyfnod o dair wythnos i ddysgu sgowtiaid am bwysigrwydd profi dŵr, bwydo a gofal cyffredinol ochr yn ochr ag ysgrifennu tua 250 gair am beth maen nhw wedi dysgu a mwynhau yn ystod y cyfnod hwn. Argymhellwn eich bod yn rhannu eich grŵp i dimau o tua 3-4 o bobl, gan ganiatáu i bob un o'r rhain gystadlu am y bathodyn ar y tro.

 

 • Ydy hon yn bartneriaeth genedlaethol gyda'r Sgowtiaid?

Nac ydy. Mae Tetra wedi partneru ar hyn o bryd gyda ScoutsCymru a Greater North London yn unig.

 

 • Fydd Tetra yn siarad â'r cyfryngau am y bartneriaeth brand?

Mae Tetra yn llawn cyffro i fod yn gweithio gyda ni i alluogi ein Sgowtiaid i ddysgu rhagor am gadw pysgod a bydd yn siarad â chyfryngau rhanbarthol am y bartneriaeth yn ogystal â phapurau cenedlaethol, darlledwyr, blogwyr, a hoff deitl y plant, First News. Bydd Tetra hefyd yn postio am eu gweithgaredd ar eu tudalen Facebook. Wedi i'r pump grŵp gael eu dewis, bydd Tetra yn dosbarthu ffurflenni rhyddhau cynnwys i gwmpasu ffotograffiaeth a dyfyniadau gan yr holl blant o fewn y grŵp sy'n cymryd rhan, fydd angen eu llofnodi gan riant neu warchodwr.

 

 • Beth sy'n digwydd os nad enillwn ni?

Peidiwch â phoeni, os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y gweithgaredd bydd Tetra yn rhoi taleb i chi ar gyfer eich mânwerthwr lleol i helpu prynu'r offer sydd ei angen i gymryd rhan. Bydd gennych hefyd fynediad at yr holl ddeunyddiau arbenigol i'ch helpu i ddechrau.

 

 • Beth sy'n digwydd os oes angen help arna i neu os oes rhywbeth yn mynd o'i le?

Mae gan Tetra dîm gwasanaeth cwsmer penodedig ar gael trwy e-bost neu ffôn sydd wrth law trwy'r dydd i gefnogi gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych. Bydd y wybodaeth hon ar gael yn y pecyn croeso a dderbyniwch.

 

 • Ble alla i gael rhagor o wybodaeth am Tetra?

Edrychwch ar www.tetra-fish.co.uk neu Tetra UK ar Facebook.

 

1Ffynhonnell: Arweinyddion acwatig Tetra a OnePoll, arolwg o 1,000 o rieni plant 3-14 oed (dynion a menywod) yn y DU