Scouting Welcomer /Croesäwr i Sgowtio

16th July 2018

The ScoutsCymru vacancies site (vacancies.scoutscymru.org.uk) attracts more than 250 applicants annually.

The vast majority of these are adults who have a genuine interest in giving their time to support Scouting as section leaders, trustees and managers.

We want to place as many of these people into appropriate Scouting roles as possible. Each new volunteer helps us to offer Skills for Life to more young people across Wales.

This is where we need your help…..new volunteers are far more likely to take up a role when they have a friendly, welcoming response and are invited to see Scouting in action as quickly as is possible.

To maximise the number of new adults we can place in your Group or District we need you to identify a Welcomer, someone who can ensure the maximum number of new volunteers are placed.

Read more about this important role here.

If you would like to take on this new role please send the following information to, admin@scoutscymru.org.uk – Role, Group and Contact details

**********************************************

Mae gwefan rolau gwag ScoutsCymru (vacancies.scoutscymru.org.uk) yn denu mwy na 250 o ymgeiswyr yn flynyddol.

Mae'r mwyafrif helaeth o'r rhain yn oedolion sydd â diddordeb gwirioneddol mewn cynnig eu hamser i gefnogi Sgowtio fel arweinwyr adran, ymddiriedolwyr a rheolwyr.

Rydym ni eisiau lleoli cymaint o'r bobl hyn i mewn i rolau Sgowtio addas â phosibl.  Mae pob gwirfoddolwr newydd yn ein helpu i gynnig Sgiliau i Fywyd am Oes i fwy o bobl ar draws Gymru.

Dyma le rydym ni angen eich help ... mae gwirfoddolwyr newydd yn llawer mwy tebygol o gymryd rôl pan maen nhw'n cael ymateb cyfeillgar, croesawgar a chael gwahoddiad i weld Sgowtio ar waith cyn gynted ag sy'n bosibl.

I gael y nifer fwyaf bosibl o oedolion newydd y gallwn ni leoli yn eich Grŵp neu Ardal, rydym ni angen i chi enwi Croesäwr, rhywun a all sicrhau bod y nifer uchaf o wirfoddolwyr newydd yn cael eu lleoli.

Darllenwch fwy am y rôl bwysig hon yma.

Os hoffech chi gymryd y rôl newydd hon anfonwch y wybodaeth ganlynol at admin@scoutscymru.org.uk – Rôl, Grŵp a Manylion Cyswllt