Programme Forum & DSNC Support Day

6th February 2017

Many of you will be aware that ScoutsCymru would normally hold a Spring Conference during the month of March.  This year ScoutsCymru will break away from tradition and will be supporting the promotion of The Scout Association Programme Forum and DSNC Support Days.  Both events are being run by Headquarters and will be taking place in Wales.  More details for each event can be found below.

Programme Forum – Saturday 25th March, 2017 – Builth Wells High School, Builth Wells

To support you in your role, a series of Programme Forums will run across the UK into 2017. It’s 10 months since the change to the 6-18 programme and these events are designed to support you to focus on delivering consistent, high quality experiences for young people. We’ll focus on improving access and achieving ‘top awards’, ‘Nights Away’, adventurous activities and look at how young people can make an impact in the communities in which they live.

The Forum is intended for section based Assistant District, County, Area or Region Commissioners, District Explorer Scout and Scout Network Commissioners

Please arrive after 9:30am for a 10am start.

The event is free to attend and refreshments will be provided, but please do bring a packed lunch.  Please wear whatever you feel comfortable in, you do not need to wear uniform.

Click the link to register to attend - https://www.eventbrite.co.uk/e/programme-forum-wales-tickets-29485529011

DSNC Support Day – Sunday 26th March, 2017 – Metropole Hotel, Llandrindod Wells

To support you in your role, a series of DSNC support days will run across the UK. With the changes to the Network section, these events are designed to support you to focus on delivering and supporting consistent, high quality experiences for young adults. We’ll focus on understanding how to implement and continue to support a successful Scout Network section in your area including utilising the ukscoutnetwork.org.uk website, running projects and improving access to opportunities available to those in the 18-25 age range.

The support day is intended for District Scout Network Commissioners and Assistant County/ Area/ Regional Commissioners (Scout Network) and Scout Network members, but if you are interested come along please sign up.

For more information please click the link - https://members.scouts.org.uk/supportresources/4631/dsnc-support-days?cat=767,610&moduleID=10

 

*****************************************************

 

Bydd llawer ohonoch yn gwybod y bydd ScoutsCymru yn cynnal Cynhadledd Gwanwyn fel arfer yn ystod mis Mawrth.  Eleni bydd ScoutsCymru yn torri'r traddodiad hwnnw a byddwn yn cefnogi hyrwyddo Fforwm Rhaglen Mudiad y Sgowtiaid a Diwrnodau Cymorth CARhS.  Cynhelir y ddau ddigwyddiad gan y Pencadlys a byddant yn digwydd yng Nghymru.  Gallwch ddod i hyd fanylion y ddau ddigwyddiad isod.

Fforwm Rhaglen – Dydd Sadwrn Mawrth 25, 2017 – Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt, Llanfair-ym-Muallt

I'ch cefnogi yn eich rôl, bydd cyfres o Fforymau Rhaglen yn digwydd ar draws y DU i mewn i 2017.  Mae'n ddeg mis ers y newid i'r rhaglen 6-18 a chynllunir y digwyddiadau hyn i'ch cefnogi chi i ganolbwyntio ar ddarparu profiadau cyson o safon uchel i bobl ifanc.  Byddwn yn canolbwyntio ar wella mynediad ac ennill 'gwobrau gorau', 'Nosweithiau i Ffwrdd', gweithgareddau anturus ac edrych ar sut y gall pobl ifanc gael effaith yn y cymunedau maen nhw'n byw ynddynt.

Bwriedir y Fforwm ar gyfer Comisiynwyr Cynorthwyol, Ardal, Sir, Rhanbarth neu Barth yn seiliedig ar adran, Comisiynwyr Sgowtiaid Fforio Ardal a Chomisiynwyr Rhwydwaith Sgowtiaid.

Cyrhaeddwch ar ôl 9.30 yb ar gyfer dechrau am 10 yb.

Nid oes tâl i fynychu a darperir lluniaeth, ond dewch â phecyn bwyd eich hun. Gwisgwch beth bynnag sy'n gyfforddus i chi – fydd dim angen gwisgo ffurfwisg.

Cliciwch y ddolen er mwyn cofrestru mynychu - https://www.eventbrite.co.uk/e/programme-forum-wales-tickets-29485529011

Diwrnod Cymorth CARhS – Dydd Sul Mawrth 26, 2017 – Gwesty'r Metropole, Llandrindod

I'ch cefnogi yn eich rôl bydd cyfres o Ddiwrnodau Cymorth yn digwydd ar draws y DU.  Gyda'r newidiadau i'r adran Rhwydwaith, cynllunir y digwyddiadau hyn i'ch cefnogi i ganolbwyntio ar ddarparu a chefnogi profiadau cyson o ansawdd uchel i oedolion ifanc.  Byddwn yn canolbwyntio ar ddeall sut i weithredu a pharhau i gefnogi adran Rhwydwaith Sgowtiaid lwyddiannus yn eich rhanbarth gan gynnwys defnyddio'r wefan ukscoutnetwork.org.uk, rheoli prosiectau a gwella mynediad i gyfleoedd sydd ar gael i'r rhai yn yr ystod oedran 18-25.

Bwriedir y diwrnod cymorth ar gyfer Comisiynwyr Rhwydwaith Sgowtiaid Ardal a Chomisiynwyr Cynorthwyol Sir / Rhanbarth / Parth (Rhwydwaith Sgowtiaid) ac aelodau Rhwydwaith Sgowtiaid, ond croeso i chi gofrestru os oes diddordeb gennych.

Am fwy o wybodaeth cliciwch y ddolen - https://members.scouts.org.uk/supportresources/4631/dsnc-support-days?cat=767,610&moduleID=10