New Chief Commissioner of Wales / Prif Gomisiynydd newydd Cymru

23rd October 2018

We are delighted to announce that Rhian Moore will shortly be joining Team UK as the newly appointed Chief Commissioner of Wales

Joining the Movement in 2012, Rhian’s Scouting journey is perhaps less conventional than most. Unlike 90% of our adult volunteers, she had no prior connections with Scouting (besides a brief childhood stint as a Brownie).

Unsure of where the role would lead, she initially signed up to volunteer following a house move, keen to meet like-minded people and to play a more active role in her community. What started off as a way to help others quickly became a passion, and Rhian has since become a key and valued member of the Welsh team.

Within her first year of volunteering as an Assistant Cub Leader, she volunteered as Commissioner of Communications for Wales, applying her extensive professional experience in communications to promote Scouting to key audiences in Wales and improve public perception. Since then, she has supported the Wales team on a number of internal and external campaigns - supporting the launch of ScoutsCymru, representing Wales as part of the wider team supporting the development and introduction of the new UK Scouting brand, and working on a number of toolkits for volunteers to share their stories. On the ground, she’s taken on a variety of local roles over the last five years, and is currently supporting Scouts in Pencoed, where she’s an active Assistant Scout Leader, heading up their local YouShape programme planning and community involvement.

Outside of Scouting, Rhian is an award-winning communicator and PR professional, working as the Head of Internal Communications for Great Western Railway, and leading a team of volunteers in her role as Chair of the Chartered Institute of Public Relations in Wales.

Speaking of her new Scouting role, Rhian said: ‘I’m delighted to be the new Chief Commissioner of Wales. It’s an exciting time to be taking on this role and working with the teams in Wales and the UK. We have recently launched a new strategy that focuses on giving young people the skills for life that will help them develop into amazing young people and give back to their communities, and we have amazing volunteers all over Wales who are supporting young people’s development. Thanks to the great work already in place, Scouting in Wales is growing, but we want to grow even more. Volunteers can’t do this alone, so I’m looking forward to working with the Board and with my colleagues in Wales and across the UK to make sure we shift the perception of Scouting and showcase the fact it’s not only about fun and adventure; but about providing young people with life skills that last a lifetime.’

Tim Kidd, UK Chief Commissioner said: ‘I’m really pleased and excited with the appointment of Rhian as the Chief Commissioner of Wales. Rhian has an excellent track record of Scouting in Wales and indeed across the UK. I am sure that her communication skills and infectious passion for Scouting will help her as she leads Scouting in Wales to build on its achievements of the past years and provide even better Scouting for more young people. I wish Rhian all the best in this new appointment.’

Andrew Tuggey, Chair, ScoutsCymru said ‘I and my colleagues on the Board of Trustees of ScoutsCymru are delighted that Rhian Moore has been appointed the new Chief Commissioner of Wales. The Board congratulates her and greatly looks forward to working in close partnership to give her the full support she needs to lead ScoutsCymru to deliver #SkillsForLife for young people across Wales.’

Tim Kidd will act as the Chief Commissioner of Wales until Rhian officially takes up the role on 1 December 2018.

 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Rhian Moore yn ymuno â Thîm y DU yn fuan gan ei bod newydd ei phenodi yn Brif Gomisiynydd Cymru.

Ymunodd Rhian â’r mudiad yn 2012, ac efallai bod ei thaith ychydig yn llai arferol na’r rhan fwyaf. Yn annhebyg i 90% o’n gwirfoddolwyr sy’n oedolion, nid oedd ganddi unrhyw gysylltiadau blaenorol â Sgowtio (heblaw am gyfnod byr fel Brownie pan oedd yn blentyn).

Nid oedd hi’n sicr ble y byddai’r rôl hon yn ei harwain, daeth yn wirfoddolwr i ddechrau ar ôl symud tŷ, yn awyddus i gwrdd â phobl â’r un meddylfryd â hi ac i chwarae rhan fwy gweithgar yn ei chymuned. Gwnaeth yr hyn a ddechreuodd fel ffordd o helpu eraill, droi’n angerdd yn fuan, ac ers hynny mae Rhian wedi dod yn aelod allweddol a gwerthfawr o’r tîm yng Nghymru.

Yn ei blwyddyn gyntaf o wirfoddoli fel Arweinydd Cybiau Cynorthwyol, gwirfoddolodd fel Comisiynydd Cyfathrebu Cymru, gan ddefnyddio ei phrofiad proffesiynol helaeth ym maes cyfathrebu i hyrwyddo Sgowtio i gynulleidfaoedd allweddol yng Nghymru ac i wella canfyddiadau’r cyhoedd. Ers hynny, mae hi wedi cefnogi’r tîm yng Nghymru â nifer o ymgyrchoedd mewnol ac allanol - gan gefnogi lansiad ScoutsCymru, cynrychioli Cymru yn rhan o’r tîm ehangach sy’n cefnogi datblygiad a chyflwyniad brand newydd Sgowtio yn y DU, yn ogystal â gweithio ar nifer o becynnau cymorth ar gyfer gwirfoddolwyr i rannu eu straeon. Ar lawr gwlad, mae hi wedi cyflawni amrywiaeth o swyddogaethau yn lleol dros y pum mlynedd diwethaf, ac mae’n cynorthwyo Sgowtiaid Pencoed ar hyn o bryd, lle mae hi’n Arweinydd Sgowtiaid Cynorthwyol gweithgar gan arwain eu rhaglen YouShape leol i gynllunio a chynnwys y gymuned.

Y tu allan i Sgowtio, mae Rhian yn weithiwr proffesiynol arobryn ym maes cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus, sy’n gweithio fel Pennaeth Cyfathrebu Mewnol Great Western Railway, ac mae hi’n arwain tîm o wirfoddolwyr yn ei swydd fel Cadeirydd Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus Cymru.

Wrth sôn am ei swydd Sgowtio newydd, meddai Rhian: ‘Rwyf wrth fy modd mai fi yw Prif Gomisiynydd newydd Cymru. Mae’n amser cyffrous i ymgymryd â’r rôl hon a gweithio gyda’r timau ledled Cymru a’r DU. Rydym ni wedi lansio strategaeth newydd yn ddiweddar sy’n canolbwyntio ar roi sgiliau am oes i bobl ifanc a fydd yn eu helpu i ddatblygu fel pobl ifanc anhygoel a rhoi yn ôl i’w cymunedau, ac mae gennym ni wirfoddolwyr gwych ledled Cymru gyfan sy’n cefnogi pobl ifanc wrth iddynt ddatblygu. Diolch i’r gwaith rhagorol sydd eisoes yn digwydd, mae Sgowtio yn tyfu yng Nghymru, ond rydym ni eisiau tyfu hyd yn oed mwy. Ni all wirfoddolwyr wneud hyn ar eu pennau eu hunain, felly, rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r Bwrdd a gyda fy nghydweithwyr yng Nghymru ac ar draws y DU i wneud yn siŵr ein bod yn newid yr agweddau ar Sgowtio ac yn dangos bod mwy i Sgowtio na chael hwyl ac anturiaethau; a’i fod yn darparu sgiliau am oes i bobl ifanc a fydd gyda nhw drwy gydol eu bywydau.’

Dywedodd Tim Kidd, Prif Gomisiynydd y DU: ‘Rwy’n falch iawn o benodiad Rhian yn Brif Gomisiynydd Cymru. Mae gan Rhian hanes ardderchog gyda Sgowtio yng Nghymru, ac yn wir ledled y DU. Rwy’n sicr y bydd ei sgiliau cyfathrebu a’i hangerdd heintus dros Sgowtio yn ei helpu wrth iddi arwain Sgowtio yng Nghymru i ategu’r hyn a gyflawnwyd dros y blynyddoedd diwethaf a chynnig Sgowtio hyd yn oed gwell ar gyfer rhagor o bobl ifanc. Rwy’n dymuno pob llwyddiant i Rhian yn y penodiad newydd hwn.’ 

Dywedodd Andrew Tuggey, Cadeirydd ScoutsCymru: ‘Rwyf i a fy nghydweithwyr ar y Bwrdd o Ymddiriedolwyr yn falch iawn bod Rhian wedi cael ei phenodi yn Brif Gomisiynydd newydd Cymru. Mae’r Bwrdd yn ei llongyfarch hi ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio mewn partneriaeth agos a hi i roi’r holl gymorth sydd ei angen arni i arwain ScoutsCymru er mwyn cyflawni #SgiliauAmOes ar gyfer pobl ifanc ledled Cymru.’

Bydd Tim Kidd yn gweithredu fel Prif Gomisiynydd Cymru tan y bydd Rhian yn dechrau ar ei swydd yn swyddogol ar 1 Rhagfyr 2018.