New Area Commissioner - Cardiff and Vale / Comisiynydd Rhanbarth Newydd – Caerdydd a'r Fro

1st June 2018
ScoutsCymru logo

New Area Commissioner – Cardiff and Vale

I am delighted to announce the appointment of Julian Jordan as Area Commissioner for Cardiff & Vale. He will be starting the role on the 1st July 2018.

Julian has done a brilliant job as District Commissioner in Penarth and District since 2010 and I'm excited wait to see what he will bring to Cardiff & Vale as an Area Commissioner.

As we enter an exciting and dynamic time for ScoutsCymru with the introduction of the new strategy I am sure that Julian has the experience and the knowledge to lead and provide support to volunteers across Cardiff & Vale.

 

Gareth Watson

Chief Commissioner, Wales

 

A note from Julian…

I have been involved with Scouting since I was 8 years old as a Cub Scout in Butetown in the old Castle District. I worked my way through the youth sections as both a Scout and Venture Scout. In 1995 I was lucky enough to attend the World Scout Jamboree in Holland. On leaving my Cub pack at age 11 I returned a few weeks later as young helper. Aged 18, I opened a Scout troop at and went on to run a new Explorer Scout unit in 2002 when the section started. In 2005 I became District Explorer Scout Commissioner for East and South and in 2010 I started in my role as District Commissioner of Penarth and District.

 

My work life has been in the IT Industry either in Public sector with Cardiff Council or the Private sectors with Kraft Foods, Logica Consultancy or my present employer Rockwool. I specialise in business processes working mainly with a piece of software called SAP. I am married to Ruth who I met though Scouting over 12 years ago. We both enjoy traveling, fine foods and Rugby. In my student and early working life I was a steward at the Cardiff Arms Park and Millennium Stadium for many years. I am heavily involved in my local Anglican churches being churchwarden. I also love technology. Anything that can make life more connected I will have a play with.

 

I see the role of Area Commissioner as an opportunity to shape and support Scouting locally for the benefit of all our members; adult and youth. Under my leadership I hope to “remove barriers” whether these are barriers to volunteering, activities, funding or training; to make Scouting even more enjoyable for all involved!

 

Julian Jordan

 

Area Commissioner Designate, Cardiff & Vale

 

 

Comisiynydd Rhanbarth Newydd – Caerdydd a'r Fro

 

Rydw i wrth fy modd i gyhoeddi penodiad Julian Jordan yn Gomisiynydd Rhanbarth Caerdydd a'r Fro.  Bydd yn dechrau'r rôl ar Orffennaf 1af 2018.

 

Mae Julian wedi gwneud gwaith gwych fel Comisiynydd Ardal ym Mhenarth a'r Ardal ers 2010 ac rwy wedi fy nghyffroi i weld yr hyn bydd e'n dod â fe i Gaerdydd a'r Fro fel Comisiynydd Rhanbarth.

 

Wrth i ni ddechrau amser cyffrous a deinamig i ScoutsCymru gyda chyflwyniad y strategaeth newydd, rwy'n siŵr bod gan Julian y profiad a'r wybodaeth i arwain a chynnig cefnogaeth i wirfoddolwyr ar draws Caerdydd a'r Fro.

 

Gareth Watson

 

Prif Gomisiyndd, Cymru

 

 

Nodyn gan Julian...

 

Rwy wedi bod yn rhan o Sgowtio ers i mi fod yn 8 mlwydd oed fel Cýb Sgowt yn Butetown yn yr hen Ardal Castell.  Gweithiais i fy ffordd drwy'r adrannau ieuenctid fel Sgowt a Sgowt Fenter.  Ym 1995 bues i'n ddigon ffodus i fynychu Jamborî Sgowtiaid y Byd yn yr Iseldiroedd. Wrth adael fy ngrŵp Cybiau yn 11 oed dychwelais rhai wythnosau wedyn fel cynorthwy-ydd ifanc.  Yn 18 oed, agorais i garfan Sgowtiaid ac es i ymlaen i redeg uned Sgowtiaid Fforio newydd yn 2002 pan ddechreuodd yr adran.  Yn 2005 des i yn Gomisiynydd Ardal Sgowtiaid Fforio i Ddwyrain a De ac yn 2010 dechreuais yn fy rôl fel Comisiynydd Ardal Penarth a'r Ardal.

 

Mae fy mywyd gwaith wedi bod yn y diwydiant TG, naill ai yn y sector Cyhoeddus gyda Chyngor Caerdydd neu yn y sectorau Preifat gyda Kraft Foods, Logica Consultancy neu fy nghyflogwr presennol Rockwool.  Rwy'n arbenigo mewn prosesau busnes gan weithio'n bennaf gyda meddalwedd o'r enw SAP. Rwy'n briod â Ruth a gwrddais drwy Sgowtio dros 12 mlynedd yn ôl.  Rydyn ni'n ddau yn mwynhau teithio, bwydydd o ansawdd a Rygbi.  Pan oeddwn yn fyfyriwr ac yn fy mywyd gweithio cynnar bues i'n stiward ym Mharc yr Arfau a Stadiwm y Mileniwm am lawer o flynyddoedd.  Rwy'n  ymwneud yn helaeth ag eglwysi Anglicanaidd lleol ac rwy'n warden eglwys. Hefyd rydw i wrth fy modd gyda thechnoleg.  Bydda i'n chwarae gydag unrhyw beth a all wneud bywyd yn fwy cysylltiedig.

 

Rwy'n gweld rôl Comisiynydd Rhanbarth fel cyfle i lunio a chefnogi Sgowtio'n lleol er lles pob un o'n haelodau, oedolion ac ieuenctid.  O dan fy arweinyddiaeth i gobeithiaf 'ddiddymu'r rhwystrau' p'un a yw'r rhain yn rhwystrau i wirfoddoli, gweithgareddau, ariannu neu hyffordd; i wneud Sgowtio hyd yn oed yn fwy pleserus i bawb sy'n rhan ohono!

 

Julian Jordan

 

Darpar Gomisiynydd Rhanbarth, Caerdydd a’r Fro