Looking for your next career move?

5th September 2019

We have exciting opportunities to join our Headquarter team based at Castle House, Caerphilly

As Scouts, we believe in empowering young people with skills for life.  We encourage our young people to do more, learn more and be more.  We believe in bringing people together.  We celebrate diversity and stand against intolerance, always.  We’re part of a worldwide movement, creating stronger communities and inspiring positive futures.

Operations Support

The Operations Support has a key part in supporting the Head of Operations in the day to day operation of ScoutsCymru Headquarters in line with the organisations Strategy and Vision.

Term: Permanent

Hours: 35 hours per week

Salary - £25,500 per annum

Holidays – 23 days per annum + bank holidays

Benefits – Simply Health Scheme, generous pension scheme & free parking (limited)

 

Governance Officer

The Governance Officer has a key part in overseeing and performing administrative functions for the Board of Trustees and its Sub-Committees.  The role is responsible for the effective management and reporting and providing statistical reports on a quarterly basis for the Board.

Flexibility is key to this role as the job involves some evening & weekend work.  A full driving licence and willingness to travel is essential.

Term: 2 Year Fixed Term

Hours: 21 hours per week

Salary - £23,500 per annum pro rata

Holidays – 23 days per annum + bank holidays pro rata

Benefits – Simply Health Scheme, generous pension scheme & free parking (limited)

 

Project Administrator

The Project Administrator has a key part in overseeing and performing administrative functions for the ScoutsCymru Project Management Method.  The role is responsible for the effective coordination and reporting of ScoutsCymru Project Management

Term: 2 Year Fixed Term

Hours: 20 hours per week

Salary - £21,000 per annum pro rata

Holidays – 23 days per annum + bank holidays pro rata

Benefits – Simply Health Scheme, generous pension scheme & free parking (limited)

All posts are subject to an Enhanced Disclosure Check

Don’t miss out on the opportunity to join our fantastic team!

For further details and an application pack please email:admin@scoutscymru.org.uk 

Closing date for applications: 12.00hrs on Friday 20th September

Interview Date: Tuesday 1st October

*******************************************

Mae gennym gyfleoedd cyffrous i ymuno â'n tîm Pencadlys, wedi'i leoli yn Nhŷ’r Castell, Caerffili

Gan ein bod yn Sgowtiaid, rydym ni’n credu mewn grymuso pobl ifanc drwy sgiliau bywyd. Rydym yn annog ein pobl ifanc i wneud mwy, dysgu mwy ac i fod yn fwy. Rydym yn credu mewn dod â phobl ynghyd. Rydym yn dathlu amrywiaeth ac yn sefyll yn erbyn anoddefgarwch, bob amser. Rydym yn rhan o symudiad byd-eang, yn creu cymunedau cryfach ac yn ysbrydoli dyfodol cadarnhaol.

Swyddog Cymorth Gweithrediadau

Bydd gan y Swyddog Cymorth Gweithrediadau ran allweddol mewn cynorthwyo’r Pennaeth Gweithrediadau i weithredu Pencadlys ScoutsCymru yn unol â Strategaeth a Gweledigaeth y sefydliad.

Cyfnod: Parhaol

Oriau: 35 awr yr wythnos

Cyflog – £25,500 y flwyddyn

Gwyliau – 23 diwrnod y flwyddyn + gwyliau banc

Buddion – Cynllun Simply Health, cynllun pensiwn hael a pharcio am ddim (cyfyngedig)

 

Swyddog Llywodraethu

Mae gan y Swyddog Llywodraethu ran allweddol mewn goruchwylio a gweithredu swyddogaethau gweinyddol ar gyfer Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a’i Is-bwyllgorau. Mae deiliaid y swydd yn gyfrifol am reoli ac adrodd yn effeithiol a darparu adroddiadau ystadegol bob tri mis ar gyfer y Bwrdd.

Gan fod y swydd yn cynnwys rhywfaint o waith gyda’r nos ac ar y penwythnos, mae hyblygrwydd yn allweddol ar gyfer y swydd hon. Mae trwydded yrru lawn a pharodrwydd i deithio yn angenrheidiol.

Cyfnod: Cyfnod Penodol 2 Flynedd

Oriau: 21 awr yr wythnos

Cyflog: – £23,500 y flwyddyn pro rata

Gwyliau: – 23 diwrnod y flwyddyn + gwyliau banc pro rata

Buddion: Cynllun Simply Health, cynllun pensiwn hael a pharcio am ddim (cyfyngedig)

 

Gweinyddwr Prosiect

Bydd gan y gweinyddwr Prosiect ran allweddol mewn goruchwylio a gweithredu swyddogaethau gweinyddol ar gyfer Dull Rheoli Prosiectau ScoutsCymru. Bydd deiliad y swydd hon yn gyfrifol am gydgysylltu ac adrodd yn effeithiol ar swyddogaeth Rheoli Prosiectau ScoutsCymru

Cyfnod: Cyfnod Penodol 2 Flynedd

Oriau: 20 awr yr wythnos

Cyflog: – £21,000 y flwyddyn pro rata

Gwyliau: – 23 diwrnod y flwyddyn + gwyliau banc pro rata

Buddion: Cynllun Simply Health, cynllun pensiwn hael a pharcio am ddim (cyfyngedig)

Mae pob swydd yn amodol ar Wiriad Datgelu Gwell

 

Peidiwch â cholli’r cyfle i ymuno â’n tîm gwych!

I gael mwy o fanylion a phecyn ymgeisio, e-bostiwch: admin@scoutscymru.org.uk

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 12.00 ddydd Gwener 20 Medi

Dyddiad Cyfweliadau: Dydd Mawrth 1 Hydref