Leadership is top of the agenda for ScoutsCymru / Arweinyddiaeth yw prif ystyriaeth ScoutsCymru

4th October 2019

With an increasingly complex world to navigate, leadership skills and team work have never been so important for young people in Wales. So, the team in ScoutsCymru have spent the last few months building a new leadership team and putting plans in place to make sure these skills are shared with volunteers who then pass them onto 15,000 young people in Wales.

Two new members have recently been appointed to the Senior Leadership Team, Joseph Murphy and Daniel Lyons. They will help volunteers develop their own leadership skills and work together to support local teams to help young people be amazing and develop the skills that set them up for life.

Under the leadership of Chief Commissioner Rhian Moore, the duo will support her in leading and managing the 6,500 volunteers in Wales who run the 300 groups across the country.

Joseph Murphy, 35, from Cardiff, is a Senior Business Manager for digital innovation company Simply Do Ideas and co-founder of Global Choices at the University of South Wales, a series of high-profile public talks, and TEDxNeathPortTalbot. As an experienced leader and growth expert, Joseph joins ScoutsCymru with a wealth of business experience, which he hopes to use to grow and diversify the ScoutsCymru membership and volunteer base.

On his appointment, he said: “Scouting, quite rightly, sets challenging expectations of its members and has values that I share, particularly respect, care and belief. I want to invest in organisations that nurture these values.

“I’m a proud Welshman and look out at opportunities and what could be possible. I have benefited from a great education, excellent employment opportunities and a supportive community and I’m now in a position to give back so that others may benefit too.

“In business, with people, for projects and programmes, growth is my passion. Through personal drive and professional expertise, I hope to support the growth of ScoutsCymru and in turn, grow as a person also.”

Daniel Lyons, 31, from Newport, brings over 15 years’ experience in leading and innovating projects with positive impacts for children and young people in the statutory and charity sectors on an all Wales level. After volunteering for St Johns Cymru since the age of nine, he joined the organisation as its National Youth Development Manager in 2011 where he is responsible for developing and leading the National Youth Team, Programmes and Senior Regional Youth Officers. He plans to use experience in volunteering, alongside his experience of developing and delivering diverse, impactful young people and community centred programmes, to add value to ScoutsCymru.

He said: “Having worked in the youth work sector for a long time, I’ve witnessed the opportunities that Scouting gives young people, adult volunteers and communities across Wales. The leaders and staff are all an inspiration, full of passion and ideas and fully committed to delivering the highest standards.

“I was excited by the latest plan to share skills for life and felt I had the skills and experience that could help make it a reality.

“I’m thrilled to have the opportunity to help lead and support ScoutsCymru in growing Scouting in Wales. Young people getting involved and shaping Scouting and the commitment and skills of our leaders are key in delivering an inclusive and growing offer.

“I’m keen to ensure that we have systems, plans and support that enable our young people and leaders to deliver on the full potential of Scouting.”

Rhian Moore, Chief Commissioner of ScoutsCymru added, “Having people with lots of enthusiasm, a practical approach to making great things happen and an eye for opportunities is key.

“We are at a critical time for Scouting in Wales and we have an amazing opportunity to do things differently so we can support even more young people and help them to develop skills that will set them up for life.

“We are thrilled to welcome two new experienced and enthusiastic individuals to Team Cymru as Deputy Chief Commissioners. Both Joseph and Daniel come from two different professional backgrounds but have a common goal of supporting young people and creating a Wales-wide inclusive Scouting movement. Together they are a force for great things, and we are extremely excited for the future.”

ScoutsCymru gives over 14,000 young people in Wales the opportunity to enjoy fun and adventure while developing the skills they need to succeed, now and in the future. Open to all young people in Wales regardless of faith, gender, sexual orientation, race or social background, the movement encourages its members to do more, learn more and be more.

******************************************

Mewn byd cynyddol gymhleth i’w lywio, ni fu sgiliau arwain a gwaith tîm erioed mor bwysig i bobl ifanc yng Nghymru. Felly, mae’r tîm yn ScoutsCymru wedi treulio’r misoedd diwethaf yn creu tîm arwain newydd ac yn rhoi cynlluniau ar waith i sicrhau y rhennir y sgiliau hyn â’r gwirfoddolwyr sydd wedyn yn eu rhannu â 15,000 o bobl ifanc yng Nghymru.

Mae dau aelod newydd wedi’u penodi i’r Uwch Dîm Arwain yn ddiweddar, Joseph Murphy a Daniel Lyons. Byddan nhw’n helpu gwirfoddolwyr i ddatblygu eu sgiliau arwain eu hunain a chydweithio i gefnogi timau lleol i helpu pobl ifanc i fod yn anhygoel a datblygu’r sgiliau a fydd yn eu paratoi am oes.

Dan arweinyddiaeth y Prif Gomisiynydd Rhian Moore, bydd y ddau yn ei chefnogi i arwain a rheoli’r 6,500 o wirfoddolwyr yng Nghymru sy’n rhedeg y 300 o grwpiau ledled y wlad.

Mae Joseph Murphy, 35, o Gaerdydd, yn Uwch Reolwr Busnes i gwmni arloesi digidol Simply Do Ideas ac yn gyd-sylfaenydd Global Choices ym Mhrifysgol De Cymru, sef cyfres o ddarlithoedd proffil uchel cyhoeddus, a TEDxNeathPortTalbot. Mae Joseph yn arweinydd profiadol ac yn arbenigo mewn twf, felly mae’n ymuno â ScoutsCymru â llwyth o brofiad busnes, ac mae’n gobeithio defnyddio hwn i dyfu ac ehangu aelodau a gwirfoddolwyr ScoutsCymru.

Adeg ei benodi, dywedodd: “Mae sgowtio yn gosod disgwyliadau heriol i’w aelodau, a hynny’n gwbl briodol, ac mae ganddo werthoedd rwyf i’n eu rhannu, yn arbennig parch, gofal a chred. Rwyf i eisiau buddsoddi mewn sefydliadau sy’n meithrin y gwerthoedd hyn.

“Rwy’n Gymro balch ac yn chwilio am gyfleoedd a’r hyn allai fod yn bosibl. Rwyf i wedi elwa ar addysg wych, cyfleoedd cyflogaeth rhagorol, a chymuned gefnogol, ac rwyf i mewn sefyllfa erbyn hyn i dalu’n ôl er mwyn i eraill gael elwa arno hefyd.

“Mewn busnes, gyda phobl, ar gyfer prosiectau a rhaglenni, twf sy’n mynd a’m pryd. Trwy gymhelliant personol ac arbenigedd proffesiynol, rwy’n gobeithio cefnogi twf ScoutsCymru ac, yn ei dro, tyfu fel person hefyd.”

Daw Daniel Lyons, 31, o Gasnewydd, â dros 15 mlynedd o brofiad o arwain ac arloesi prosiectau ag effeithiau cadarnhaol i blant a phobl ifanc yn y sectorau statudol ac elusennol ar lefel Cymru gyfan. Ar ôl gwirfoddoli i St Johns Cymru ers yn naw oed, ymunodd â’r sefydliad fel ei Reolwr Datblygu Ieuenctid Cenedlaethol yn 2011 lle bu’n gyfrifol am ddatblygu ac arwain y Tîm Ieuenctid Cenedlaethol, Rhaglenni ac Uwch Swyddogion Ieuenctid Rhanbarthol. Mae’n bwriadu defnyddio’i brofiad o wirfoddoli, ynghyd â’i brofiad o ddatblygu a chyflwyno rhaglenni amrywiol a dylanwadol sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc a chymunedau, i ychwanegu at werth ScoutsCymru.

Dywedodd: “Trwy weithio yn y sector gwaith ieuenctid am amser hir, rwyf i wedi gweld y cyfleoedd y mae Sgowtio yn eu rhoi i bobl ifanc, oedolion sy’n gwirfoddoli a chymunedau ledled Cymru. Mae’r arweinwyr a’r staff i gyd yn ysbrydoliaeth, yn llawn angerdd a syniadau, ac yn gwbl ymroddedig i gyflawni’r safonau uchaf.

“Roeddwn i wedi cyffroi ynglŷn â’r cynllun diweddaraf i rannu sgiliau am oes ac roeddwn i o’r farn bod gen i’r sgiliau a’r profiad a allai helpu i wireddu hyn.

“Rwyf i wrth fy modd i gael y cyfle i helpu i arwain a chefnogi ScoutsCymru i ddatblygu Sgowtio yng Nghymru. Mae’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan ac yn llywio Sgowtio ac ymroddiad a sgiliau ein harweinwyr yn allweddol i gyflawni cynnig cynhwysol sy’n tyfu.

“Rwy’n awyddus i sicrhau bod gennym ni’r systemau, y cynlluniau a’r cymorth sy’n galluogi ein pobl ifanc a’n harweinwyr i gyflawni potensial llawn Sgowtio.”

Ychwanegodd Rhian Moore, Prif Gomisiynydd ScoutsCymru, “Mae cael pobl llawn brwdfrydedd â dull ymarferol o gyflawni pethau gwych a’r gallu i weld cyfleoedd yn allweddol.

“Rydym ni mewn cyfnod tyngedfennol ar gyfer Sgowtio yng Nghymru ac mae gennym ni gyfle rhagorol i wneud pethau’n wahanol er mwyn gallu cefnogi hyd yn oed mwy o bobl ifanc a’u helpu i ddatblygu sgiliau a fydd yn eu paratoi am oes.

“Rydym wrth ein boddau i groesawu dau unigolyn profiadol a brwdfrydig newydd i Dîm Cymru fel Dirprwy Brif Gomisiynwyr. Daw Joseph a Daniel o ddau gefndir proffesiynol gwahanol ond â nod cyffredin i gefnogi pobl ifanc a chreu mudiad Sgowtio cynhwysol i Gymru gyfan. Ar y cyd gallan nhw gyflawni pethau mawr, ac rydym yn gyffro i gyd am y dyfodol.”

Mae ScoutsCymru yn rhoi cyfle i dros 14,000 o bobl ifanc yng Nghymru fwynhau hwyl ac antur wrth ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn awr ac yn y dyfodol. Mae’r mudiad ar gael i bob person ifanc yng Nghymru ni waeth beth yw ei grefydd, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, hil neu gefndir cymdeithasol, ac mae’n annog ei aelodau i wneud mwy, dysgu mwy a chyflawni mwy.