Leadership and Management Training Courses 2017/18 - Cyrsiau Hyfforddi Arweinyddiaeth a Rheoli 2017/18

6th September 2017

Please find below the dates for the new Leadership and Management courses

Skills of Management

Saturday/Sunday 4th and 5th November 2017

The Hub Cardiff

Achieving Growth

Saturday 25th November 2017

Rhos on Sea Scout Hall

Meeting the Challenges

Sunday 11th February 2018

Llandrindod Scout Hall/Community Centre

Achieving Growth

Saturday 7th July 2018

Llangennech Scout Hall

The courses are primarily for those managers and supporters (GSLs, ADCs, DCs, DACs, AACs etc.) who started their role in 2017 and have not completed their Wood Badge. However if you feel the course will develop your scouting or you have not yet completed your Wood Badge please feel free to attend.

The courses have been developed by Headquarters and are only able to be delivered by UK trained Trainers.  We have a team in Wales who are keen to travel across the Country to deliver the training.

The need for more sessions, as well as the venues, will be reassessed after the initial round of courses.

booking form is attached for the first of these courses, Skills of Management, which also indicates the relevant independent learning recommended prior to attending the course.

We have made no provision for catering or overnight accommodation, however if this is a problem please let me know – Pat Thomas adulttraining@scoutscymru.org.uk 01639 644003

The Independent learning can be found on Scout Website by following the following link

https://members.scouts.org.uk/supportresources/4660

************************************

Dyma'r dyddiadau ar gyfer y cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheoli newydd:

Sgiliau Rheoli

Dydd Sadwrn/Dydd Sul  Tachwedd 4 a 5  2017

The Hub Caerdydd

Cyflawni Twf

Dydd Sadwrn Tachwedd 25 2017

Neuadd y Sgowtiaid Llandrillo

Cwrdd â'r Heriau

Dydd Sul Chwefror 11 2018

Neuadd y Sgowtiaid / Canolfan Gymunedol Llandrindod

Cyflawni Twf

Dydd Sadwrn Gorffennaf 7 2018

Neuadd y Sgowtiaid Llangennech

Bwriedir y cyrsiau yn bennaf ar gyfer y rheolwyr a chefnogwyr (ASGau, CACau, CAau, DGRhau, CrhCau ayyb / GSL, ADC, DC, DAC, AAC ayyb) ddechreuodd eu rôl yn 2017 ac sydd heb gwblhau eu Bathodyn Pren.  Fodd bynnag, os teimlwch fydd y cwrs yn datblygu'ch sgowtio neu dydych chi ddim eto wedi cwblhau eich Bathodyn Pren, mae croeso i chi ei fynychu.

Mae'r cyrsiau wedi eu datblygu gan y Pencadlys a gellir eu darparu yn unig gan Hyfforddwyr sydd wedi cael eu hyfforddi yn y DU.  Mae gennym dîm yng Nghymru sy'n awyddus i deithio ar draws y wlad i ddarparu'r hyfforddiant.

Byddwn yn ail-asesu'r angen am ragor o sesiynau, yn ogystal â'r lleoliadau, ar ôl y gyfres gyntaf o gyrsiau.

Atodir ffurflen gais am y cyntaf o'r cyrsiau hyn, Sgiliau Rheoli, sydd hefyd yn nodi'r dysgu annibynnol perthnasol a gymeradwyir cyn mynychu'r cwrs.

Nid oes darpariaeth ar gyfer arlwyaeth na llety dros nos, ond os bydd hwn yn broblem cysylltwch â fi - Pat Thomas adulttraining@scoutscymru.org.uk 01639 644003

Gellir dod o hyd i'r dysgu annibynnol ar Wefan y Sgowtiaid drwy ddilyn y ddolen ganlynol.

https://members.scouts.org.uk/supportresources/4660