Join our Board of Trustees

19th August 2019
Join our Board of Trustees

We’re looking for people from across Wales to sit on our Board of Trustees and we want your nominations.

At ScoutsCymru we operate according to our charitable objectives and within the parameters of good governance and this is upheld by those who sit on our board.

We give over 14,000 young people in Wales the opportunity to enjoy fun and adventure, while developing the skills they need to succeed, now and in the future.

Our new Trustees will take part in formulating and regularly reviewing the strategic aims of ScoutsCymru and provide direction for its ongoing development.

Our Trustees will develop and review strategic aims while considering ScoutsCymru as a whole, including its members and reflecting the ScoutsCymru vision, strategy, major policies and values.

They will bring with them specific skills, experience and contacts in support of ScoutsCymru’s activities and ensure that policies and practices are in keeping with the purpose.

If you know someone who has any of the below requirements, we want you to nominate them.

 • A record of proven and significant achievement in their own field.
 • An understanding of the type of work undertaken by ScoutsCymru and commitment to the values and ethos of The Scout Association. 
 • A personal alignment to Nolan’s seven principles of public life: selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty and leadership.
 • Successful experience of operating on a board or a major committee in a charitable, public sector or commercial organisation. 
 • Demonstrable experience of building and sustaining relationships with key stakeholders and colleagues to achieve organisational objectives.
 • Confident and effective communication skills with a range of audiences and the ability to challenge in a constructive way. 
 • An understanding of how to motivate and enthuse volunteers.
 • A proven track record of sound judgment and effective decision making. 
 • An understanding of the respective roles of the Chair, Treasurer, Trustees and Chief Commissioner of Wales.
 • A track record of commitment to promoting equality and diversity.
 • Wider involvement with the voluntary sector and other networks. 
 • Enthusiasm, energy and time to commit to this role. 

There will be elections this year for seven positions on the Board of Trustees as follows. We are looking for nominations for -  

• One Trustee from North Wales – Eryri a Mon, Clwyd, Montgomeryshire

• One Trustee from South Wales – Gwent, Cardiff & Vale, Mid Glamorgan

• Two Trustee from Mid & West Wales - Ceredigion, Radnor, Brecknock, Carmarthenshire, Pembrokeshire, Glamorgan West

• Three Trustees aged 18-25 years of age from any part of Wales. 

 

All nominations must be submitted to ScoutsCymru Headquarters by 12 noon on Friday 20th September 2019.

Nomination Form 

18-25 Nomination Form

At ScoutsCymru, everyone is welcome -all genders, races, and backgrounds. We look forward to reading your nominations.

 

 

Rydym yn chwilio am bobl o bob cwr o Gymru i fod yn aelodau o’n Bwrdd Ymddiriedolwyr ac rydym ni eisiau eich enwebiadau chi.

Yn ScoutsCymru rydym yn gweithredu yn unol â’n hamcanion elusennol ac o fewn paramedrau llywodraethu da a chaiff hyn ei gadarnhau gan y rhai sy’n aelodau o’n bwrdd.

Rydym ni’n rhoi cyfle i 14,000 o bobl ifanc yng Nghymru fwynhau hwyl ac antur, wrth ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i lwyddo, yn awr ac yn y dyfodol.

Bydd ein Hymddiriedolwyr newydd yn cymryd rhan mewn llunio amcanion strategol ScoutsCymru a’u hadolygu’n rheolaidd a chynnig arweiniad ar gyfer ei ddatblygiad parhaus.

Bydd ein Hymddiriedolwyr yn datblygu ac yn adolygu amcanion strategol wrth ystyried ScoutsCymru yn ei gyfanrwydd, gan gynnwys ei aelodau a gan adlewyrchu gweledigaeth, strategaeth, polisïau pwysig a gwerthoedd ScoutsCymru.

Byddan nhw’n meddu ar sgiliau, profiad a chysylltiadau penodol i gefnogi gweithgareddau ScoutsCymru a sicrhau bod polisïau ac arferion yn unol â’r diben.

Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd ag unrhyw rai o’r gofynion isod, rydym ni eisiau i chi eu henwebu nhw.

 • Cofnod o gyflawniad sylweddol sydd wedi’i brofi yn eu maes eu hunain.
 • Dealltwriaeth o’r math o waith y mae ScoutsCymru yn ei wneud ac ymrwymiad i werthoedd ac ethos Cymdeithas y Sgowtiaid.
 • Cydweddiad personol â saith egwyddor bywyd cyhoeddus Nolan: anhunanoldeb, uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, bod yn agored, gonestrwydd ac arweinyddiaeth.
 • Profiad llwyddiannus o weithredu ar fwrdd neu ar bwyllgor mawr mewn sefydliad elusennol, sector cyhoeddus neu fasnachol.  
 • Profiad amlwg o feithrin a chynnal perthynas â chydweithwyr a rhanddeiliaid allweddol i gyflawni amcanion y sefydliad.
 • Sgiliau cyfathrebu hyderus ac effeithiol ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd a’r gallu i herio mewn ffordd adeiladol.
 • Dealltwriaeth am sut i annog a thanio brwdfrydedd gwirfoddolwyr.
 • Hanes amlwg o fod yn graff a doeth a gwneud penderfyniadau effeithiol.
 • Dealltwriaeth o swyddogaethau’r Cadeirydd, y Trysorydd, yr Ymddiriedolwyr a Phrif Gomisiynydd Cymru.
 • Hanes o ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.
 • Ymwneud yn ehangach â’r sector gwirfoddol a rhwydweithiau eraill.
 • Brwdfrydedd, egni ac amser i ymrwymo i’r swydd hon. 

Bydd etholiadau eleni ar gyfer saith swydd ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr fel a ganlyn. Rydym yn chwilio am enwebiadau ar gyfer -

• Un Ymddiriedolwr o Ogledd Cymru – Eryri a Môn, Clwyd, Sir Drefaldwyn

• Un Ymddiriedolwr o Dde Cymru – Gwent, Caerdydd a’r Fro, Morgannwg Ganol

• Dau Ymddiriedolwr o Ganolbarth a Gorllewin Cymru - Ceredigion, Maesyfed, Brycheiniog, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Gorllewin Morgannwg

• Tri Ymddiriedolwr rhwng 18-25 mlwydd oed o unrhyw ran o Gymru.

 

Mae’n rhaid cyflwyno pob enwebiad i Bencadlys ScoutsCymru erbyn canolddydd ddydd Gwener 20 Medi 2019.

Ffurflen enwebu

Ffurflen enwebu 18-25

Yn ScoutsCymru, mae croeso i bawb – pob rhyw, hil, a chefndir. Rydym yn edrych ymlaen at ddarllen eich enwebiadau.