Jamboree Leadership Team Selection Panel for Units from Wales / Panel Dewis Tîm Arweinyddiaeth y Jamborî ar gyfer Unedau o Gymru

28th February 2017

The 24th World Scout Jamboree will take place at the Summit Bechtel Reserve in West Virginia between the 22 July – 2 August 2019. This is the largest event delivered by Scouting worldwide and 45,000 young people and adult volunteers are expected to attend from over 150 countries.

The selection of Unit Leaders for the UK Contingent to the World Scout Jamboree is crucially important to the experience of the young people taking part. Through good leadership, enthusiasm, teamwork and role modelling of the values of Scouting, the Unit Leadership Team have a great opportunity to facilitate a fantastic international experience for the young people within their Unit.

Every Jamboree Unit is made up of 36 young people and 4 Leaders. The 4 Jamboree Unit leadership roles are: A Unit Leader, a Deputy Unit Leader and 2 Assistant Unit Leaders.

To ensure the right leadership team is recruited for the Units coming from Wales, we want to establish a diverse selection panel from a broad range of individuals which will include two young people (under 25). Joining the panel will also provide an opportunity to lead the selection process.

This panel will interview leadership team applicants during May and undertake a practical selection exercise including an observation assessment during June.

If you would like to join this selection panel or can lead the selection process, please send an expression of Interest to admin@scoutscymru.org.uk no later than 30 March 2017. 

If you would like to discuss the role please contact Malcolm Latham Commissioner Wales – Programme at programme@scoutscymru.org,uk

 

**********************************************************

Cynhelir 24ain Jamborî  Sgowtiaid y Byd yng Ngwarchodfa Summit Bechtel yng Ngorllewin Virginia rhwng Gorffennaf 22 – Awst 2, 2019.  Dyma'r digwyddiad mwyaf a ddarperir gan Sgowtio yn fyd-eang a disgwylir i 45,000 o bobl ifanc ac oedolion gwirfoddol i'w mynychu o dros 150 o wledydd.

Mae dewis Arweinwyr Uned ar gyfer Carfan y DU i Jamborî Sgowtiaid y Byd yn hanfodol bwysig i brofiad y bobl ifanc fydd yn cymryd rhan.  Drwy arweinyddiaeth dda, brwdfrydedd, gwaith tîm a modelu rôl gwerthoedd Sgowtio, mae gan y Tîm Arweinyddiaeth Uned gyfle arbennig i hwyluso profiad rhyngwladol gwych ar gyfer y bobl ifanc o fewn eu Huned.

Mae pob Uned Jamborî yn cynnwys 36 o bobl ifanc a 4 Arweinydd. Y 4 rôl arweinyddiaeth Uned Jamborî yw:  Arweinydd yr Uned, Dirprwy Arweinydd yr Uned a 2 Arweinydd Cynorthwyol yr Uned.

Er mwyn sicrhau ein bod yn recriwtio'r tîm arweinyddiaeth cywir ar gyfer yr Unedau fydd yn dod o Gymru, rydyn ni eisiau sefydlu panel dewis amrywiol o ystod eang o unigolion a fydd yn cynnwys dau berson ifanc (dan 25 oed). Bydd ymuno â'r panel hefyd yn cynnig cyfle i arwain y broses o ddewis.

Bydd y panel hwn yn cyfweld ag ymgeiswyr am y tîm arweinyddiaeth yn ystod mis Mai ac ymgymryd ag ymarfer ddethol ymarferol gan gynnwys asesiad arsylwi yn ystod mis Mehefin.

Os ydych â diddordeb mewn ymuno â'r panel dewis hwn neu'n gallu arwain y broses o ddewis, anfonwch fynegiant o'ch diddordeb at admin@scoutscymru.org.uk heb fod yn hwyrach na Mawrth 30, 2017.

Pe hoffech chi drafod y rôl cysylltwch â Malcolm Latham Comisiynydd Cymru – Rhaglen ar programme@scoutscymru.org.uk