Future Generations Leadership Academy - Unique Opportunity for ScoutsCymru 18-30 Members

2nd September 2019

ScoutsCymru have partnered with Future Generations Commissioner for Wales, to offer one ScoutsCymru member the opportunity to participate in the first Future Generations Leadership Academy.

The Future Generations Leadership Academy is a unique opportunity for you to boost your skills. This is a unique leadership experience, which will draw on the knowledge of renowned speakers and facilitators and will provide excellent opportunities to engage with real issues and events.

The Well-being of Future Generations Act is a ground-breaking legislation in Wales and the only one of its kind in the world! It places a legal duty on public bodies in Wales (including Welsh Government) to think about the long-term impact of their decisions and how we can prevent things from happening or getting worse. It also establishes an independent Commissioner, who’s role it is to act as guardian of future generations to ensure public bodies are applying the Act correctly. The Act will form the foundation of the programme.

This new programme will also give you the opportunity to participate alongside 14 successful participants from a range of sectors and backgrounds.

By taking part in the programme you will be supporting ScoutsCymru’s Skills for Life strategy. You will be part of improving the perception of Scouting across Wales by networking with other organisations and public bodies as well as making a positive contribution to Welsh society through the work done during the internship. The Scouting values of co-operation, belief, care, integrity and respect will be instilled throughout the scheme.

Eligibility Criteria 

 • Age: 18 – 30 years (as of October 20th 2019)
   
 • Programme Duration: January 2020 – October 2020
   
 • Participants must also be available on:
  29th September 2019 - One Young World Briefing, Cardiff Bay
  21st – 25th October 2019 – One Young World Summit, London
  10th December 2019 – Programme Evening Launch, Cardiff

All participants will be expected to attend all programme events and opportunities.

Programme Information

We are currently confirming the full programme and this will be shared with the successful participant. However, we are able to share an overview of the programme content:

 • Locations: The majority of the programme will be delivered online but you will be expected to travel to Cardiff and other locations for some events.
   
 • Dates: The majority of the programme course will be delivered twice a month on a Thursday evening between 18:00 and 19:30.

There are currently 8 face to face workshop dates. Typically, they are 3 hour sessions.

 • Leadership Summit: The programme will also include a residential Summit at the end of the programme in Cardiff.
   
 • Internship: You will be paired with a public body during the programme, where you will reverse mentor a senior official and spend 5 days as an intern at this organisation.
   
 • Salary: There is no salary associated with participating on this programme.
   
 • Programme Fee: There is no cost to the successful participant
   
 • Expenses: Your travel expenses will be covered
   
 • Support: ScoutsCymru and the Future Generations Leadership Academy will explore all support arrangements are in place for the successful participant (incl. Child Support if appropriate)

Applications are now open. – https://www.surveymonkey.co.uk/r/ScoutsCymruFutureGenerations

Interested members should submit an application form no later than 11th September
 

Leaders for the Future

We have designed this programme to support and stretch you. You will increase your knowledge, skills and experience while also improving your personal effectiveness, confidence and resilience. The programme will test your approach to real-time challenges and how you can use new skills to face future challenges. Preparing today’s young leaders for the future is a core principle within the programme. The Future Generations Commissioner for Wales’ hope is that the Academy will continue to develop future leaders with the correct skills, poised with the right questions to use in workplaces and societies across Wales.

Take up the challenge – become a change maker and lead the way.

We will also make sure you get meaningful feedback so you can develop further.

More information

Applications close – Wednesday 11th September, 17.00

Interviews via Skype – Week commencing 16th September (evenings)

Successful candidate notified – Monday 23rd September

To find more details, please see contact ScoutsCymru Headquarters – admin@scoutscymru.org.uk / 01446 795277  

 

***************************************************

Mae ScoutsCymru wedi ffurfio partneriaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru er mwyn cynnig cyfle i un o aelodau ScoutsCymru gymryd rhan yn yr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol gyntaf.

Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn gyfle unigryw ichi roi hwb i’ch sgiliau. Mae’n brofiad arweinyddiaeth unigryw a fydd yn tynnu ar wybodaeth siaradwyr a hwyluswyr enwog ac yn rhoi cyfleoedd gwych i ymgysylltu â materion a digwyddiadau go iawn.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ddeddfwriaeth sy’n torri tir newydd yng Nghymru, a hi yw’r unig un o’i math yn y byd! Mae’n rhoi dyletswydd gyfreithiol ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) i ystyried effaith hirdymor eu penderfyniadau a sut y gallwn atal pethau rhag digwydd neu waethygu. Mae hefyd yn sefydlu Comisiynydd annibynnol â’r swyddogaeth o weithredu fel gwarcheidwad cenedlaethau’r dyfodol er mwyn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cymhwyso’r Ddeddf yn gywir. Y Ddeddf fydd sylfaen y rhaglen.

Bydd y rhaglen newydd hon yn rhoi’r cyfle hefyd ichi gymryd rhan ochr yn ochr ag 14 o gyfranogwyr llwyddiannus o amrywiaeth o sectorau a chefndiroedd.

Trwy gymryd rhan yn y rhaglen, byddwch yn cefnogi strategaeth Sgiliau Bywyd ScoutsCymru. Byddwch yn rhan o wella delwedd Sgowtio ledled Cymru trwy rwydweithio â sefydliadau a chyrff cyhoeddus eraill yn ogystal â chyfrannu’n gadarnhaol i gymdeithas Cymru trwy’r gwaith a wneir yn ystod yr interniaeth. Bydd y rhai sy’n ymwneud â’r rhaglen hon yn cael eu trwytho yng ngwerthoedd Sgowtio, sef cydweithrediad, cred, gofal, uniondeb a pharch drwy gydol y cynllun.

Meini Prawf Cymhwysedd

 • Oedran: 18 – 30 oed (ar 20 Hydref 2019)
   
 • Hyd y Rhaglen: Ionawr 2020 – Hydref 2020
   
 • Mae’n rhaid i gyfranogwyr fod ar gael hefyd ar:
  29 Medi 2019 - Briff Un Byd Ifanc, Bae Caerdydd
  21 – 25 Hydref 2019 – Uwchgynhadledd Un Byd Ifanc, Llundain
  10 Rhagfyr 2019 – Noson Lansio’r Rhaglen, Caerdydd

Bydd disgwyl i bawb sy’n cymryd rhan fod yn bresennol yn holl ddigwyddiadau a chyfleoedd y rhaglen.

Gwybodaeth am y Rhaglen

Ar hyn o bryd, rydym yn cadarnhau’r rhaglen lawn, a bydd hon yn cael ei rhannu â’r ymgeisydd llwyddiannus. Er hynny, gallwn rannu trosolwg o gynnwys y rhaglen:

 • Lleoliadau: Bydd y rhan fwyaf o’r rhaglen yn cael ei chyflwyno ar-lein ond bydd disgwyl ichi deithio i Gaerdydd a lleoliadau eraill ar gyfer rhai digwyddiadau.
   
 • Dyddiadau: Bydd y rhan fwyaf o gwrs y rhaglen yn cael ei gyflwyno ddwywaith y mis ar nos Iau rhwng 18:00 a 19:30.

Ar hyn o bryd, mae 8 o ddyddiadau ar gyfer gweithdai lle byddwch yn bresennol yn y lleoliad. Yn nodweddiadol, mae’r sesiynau yn para 3 awr.

 • Uwchgynhadledd Arweinyddiaeth: Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys Uwchgynhadledd breswyl ar ddiwedd y rhaglen yng Nghaerdydd.
   
 • Interniaeth: Byddwch yn cael eich paru â chorff cyhoeddus yn ystod y rhaglen, lle byddwch yn mentora o chwith uwch swyddog ac yn treulio 5 diwrnod fel intern yn y sefydliad hwn.
   
 • Cyflog: Nid oes unrhyw gyflog yn gysylltiedig â chymryd rhan yn y rhaglen hon.
   
 • Ffi’r Rhaglen: Nid oes unrhyw gost i’r cyfranogwr llwyddiannus
   
 • Treuliau: Bydd eich costau teithio yn cael eu talu ar eich rhan
   
 • Cymorth: Bydd ScoutsCymru ac Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn ystyried yr holl drefniadau cymorth sydd ar waith ar gyfer y cyfranogwr llwyddiannus (gan gynnwys Cynnal Plant os yw hynny’n briodol)

Rydym yn derbyn ceisiadau yn awr. – https://www.surveymonkey.co.uk/r/ScoutsCymruFutureGenerations

Dylai aelodau â diddordeb gyflwyno ffurflen gais erbyn 11 Medi fan pellaf
 

Arweinwyr ar gyfer y Dyfodol

Rydym wedi cynllunio’r rhaglen hon i’ch cefnogi ac i’ch gwthio chi. Byddwch yn cynyddu eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch profiad wrth wella eich effeithiolrwydd personol, eich hyder a’ch cadernid hefyd. Bydd y rhaglen yn profi eich dull o ymdopi â heriau amser real a sut y gallwch ddefnyddio sgiliau newydd i wynebu heriau’r dyfodol. Mae paratoi arweinwyr ifanc heddiw ar gyfer y dyfodol yn un o egwyddorion craidd y rhaglen. Gobaith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yw y bydd yr Academi yn parhau i feithrin arweinwyr y dyfodol sydd â’r sgiliau cywir, gyda’r cwestiynau cywir i’w defnyddio mewn gweithleoedd a chymdeithasau ledled Cymru.

Ymgymerwch â’r her – dewch yn ysgogydd newid ac arweiniwch y ffordd.

Byddwn hefyd yn sicrhau eich bod yn cael sylwadau ystyrlon fel y gallwch ddatblygu ymhellach.

Rhagor o wybodaeth

Ceisiadau’n cau – dydd Mercher, 11 Medi, 17.00

Cyfweliadau drwy Skype – Yr wythnos sy’n dechrau ar 16 Medi (gyda’r nos)

Rhoi gwybod i’r ymgeisydd llwyddiannus – dydd Llun, 23 Medi

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â Phencadlys ScoutsCymru – admin@scoutscymru.org.uk / 01446 795277