Don’t miss out on the opportunity to join our fantastic team! Peidiwch â cholli’r cyfle i ymuno â’n tîm gwych!

6th January 2020

We have an exciting opportunity for a Finance and Operations Administrator to join our Headquarter team based at Castle House, Caerphilly

 

As Scouts, we believe in empowering young people with skills for life.  We encourage our young people to do more, learn more and be more.  We believe in bringing people together.  We celebrate diversity and stand against intolerance, always.  We’re part of a worldwide movement, creating stronger communities and inspiring positive futures.

 

The Finance and Operations Administrator has a key part in overseeing and performing financial and administrative functions for ScoutsCymru and the ScoutsCymru Treasurer.

 

Term: Permanent

Hours: 21 hours per week (Wed, Thurs & Fri – willing to discuss alternative days for the right candidate)

Salary - £19,000 per annum pro rata

Holidays – 23 days per annum + bank holidays pro rata

Benefits – Simply Health Scheme, generous pension scheme & free parking (limited)

 

The post is subject to an Enhanced Disclosure Check

*******************************************

Don’t miss out on the opportunity to join our fantastic team!

For further details and an application pack please email:admin@scoutscymru.org.uk

Closing date for applications: 12.00hrs on Friday 31st January

Interview Date: Tuesday 12th February 

 

Mae gennym gyfle cyffrous ar gyfer Gweinyddwr Cyllid a Gweithrediadau ymuno â'n tîm Pencadlys, wedi'i leoli yn Nhŷ’r Castell, Caerffili

 

Gan ein bod yn Sgowtiaid, rydym ni’n credu mewn grymuso pobl ifanc drwy sgiliau bywyd. Rydym yn annog ein pobl ifanc i wneud mwy, dysgu mwy ac i fod yn fwy. Rydym yn credu mewn dod â phobl ynghyd. Rydym yn dathlu amrywiaeth ac yn sefyll yn erbyn anoddefgarwch, bob amser. Rydym yn rhan o symudiad byd-eang, yn creu cymunedau cryfach ac yn ysbrydoli dyfodol cadarnhaol.

 

Mae gan y Gweinyddwr Cyllid a Gweithrediadau ran allweddol wrth oruchwylio a chyflawni swyddogaethau ariannol a gweinyddol ar gyfer ScoutsCymru a Thrysorydd ScoutsCymru.

 

Cyfnod: Parhaol

Oriau: 21 awr yr wythnos (Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener – yn barod i drafod diwrnodau amgen ar gyfer yr ymgeisydd iawn).

Cyflog – £19,000 y flwyddyn pro rata

Gwyliau – 23 diwrnod y flwyddyn + gwyliau banc pro rata

Buddion – Cynllun Simply Health, cynllun pensiwn hael a pharcio am ddim (cyfyngedig)

 

Mae pob swydd yn amodol ar Wiriad Datgelu Gwell

*******************************************

Peidiwch â cholli’r cyfle i ymuno â’n tîm gwych!

I gael mwy o fanylion a phecyn ymgeisio, e-bostiwch: admin@scoutscymru.org.uk

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 12.00 ddydd Gwener 31 Ionawr

Dyddiad Cyfweliadau: Dydd Mawrth 12 Chwefror