Chief Commissioner of Wales / Prif Gomisiynydd Cymru

18th June 2018

Could you be our next Chief Commissioner of Wales?

With our current Chief Commissioner, Gareth Watson, coming to the end of his term in January 2019, we are now looking for a suitable successor.

The successful candidate will be excellent communicator, with the ability to form strong and effective relationships with key stakeholders. You will also have an empathy and understanding of leading and motivating volunteers.

The Chief Commissioner is responsible for the volunteer team across Wales and implementing the new strategy of the ScoutsCymru Board and UK Scouting. This is a crucial time for Scouting in Wales as we seek to build on the positive changes implemented over the past five years and power our work to deliver even more opportunities for young people across Wales.

Candidate Pack

Nomination Form

 

Further information

If you require any further information about the role, or would like an informal discussion, please contact Andrew Tuggey or Tim Kidd.

The closing date for applications is 10 September 2018 at 17.00.

 

***********************************************************

Allech chi fod ein Prif Gomisiynydd Cymru nesaf?

Gyda’n Prif Gomisiynydd presennol, Gareth Watson, yn nesâu at ddiwedd ei dymor ym mis Ionawr 2019, rydym yn awr yn edrych am olynydd addas.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfathrebwr o fri, gyda’r gallu i ffurffio perthnasau cryf ac effeithiol gyda rhanddeiliaid allweddol.  Byddwch hefyd ag empathi a dealltwriaeth o arwain ac ysgogi gwirfoddolwyr.

Mae’r Prif Gomisiynydd yn gyfrifol am y tîm gwirfoddoli ledled Cymru a gweithredu strategaeth newydd Bwrdd ScoutsCymru a Sgowtio’r DU.  Mae hyn yn amser pwysig dros ben ar gyfer Sgowtio yng Nghymru wrth i ni edrych i adeiladu ar y newidiadau cadarnhaol a weithredwyd dros y pum mlynedd ddiwethaf a grymuso’n gwaith i ddarparu hyd yn oed mwy o gyfleoedd i bobl ifanc ledled Cymru.

Pecyn Ymgeisydd

Ffurflen Enwebu

 

Mwy o wybodaeth

Os ydych chi angen mwy o wybodaeth am y rôl, neu pe hoffech chi sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag Andrew Tuggey neu Tim Kidd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Medi 10 2018 am 17.00.