Beyond 2018 - Regional Consultation Events - Dyfodol 17

29th August 2017
Dyfodol 17

ScoutsCymru would like to invite you to attend one of our two regional consultation event to help shape our Strategy beyond 2018.

In order to get a breadth of opinions, there will be one space available per group.

The member attending can hold any role and will be representing their entire Group, not just the specific section they lead.

Lunch and refreshments are provided at both venues. There will be a mixture of presentations from Commissioners, opportunities for discussion groups and workshops. These will be followed by a Q&A session towards the end of the day.

 

30th September – North Wales and Powys

Location: 1st Clive’s Own Scout Headquarters and Community Centre, Oldford Lane, Welshpool, SY21 7TE

Times: 9:00 (registration and refreshments) 9:30-4:00

 

1st October – South Wales and West Wales

Location: Swansea Scout and Guide Headquarters, Bryn Road, Swansea, SA2, 0AU

Times: 9:00 (registration and refreshments) 9:30-4:00

 

Which conference you attend depends on which location is easier for you to get to, not what area your Group falls under.

There will also be a digital consultation after the conferences to allow Groups unable to attend to also contribute.

If you would like to attend either of the regional conferences, please fill out the attached form (eng) with your details, which conference you will be attending and if you have any access or dietary requirements and return them by the 15th September to admin@scoutscymru.org.uk

If you have any questions, please contact Helen on 01446 795277 or email helen.a@scoutscymru.org.uk .

 

We look forward to seeing you either on the 30th of September or the 1st of October.            

                                           ****************

Annwyl bawb,

 

Hoffai Scouts Cymru eich gwahodd i un o’n dwy gynhadledd ranbarthol i helpu i lunio ein Strategaeth y tu hwnt i 2018.

 

Er mwyn cael amrywiaeth eang o safbwyntiau, bydd un lle ar gael i bob grŵp.

 

Caiff yr aelod sy’n dod i’r gynhadledd fod ag unrhyw swyddogaeth a bydd yn cynrychioli’r Grŵp cyfan, nid dim ond yr adran benodol y mae’n ei harwain.

Darperir cinio a lluniaeth yn y ddau leoliad.

Bydd cymysgedd o gyflwyniadau gan Gomisiynwyr, cyfleoedd i gymryd rhan mewn grwpiau trafod a gweithdai. Bydd sesiwn holi ac ateb yn dilyn hyn tua diwedd y dydd.

 

30 Medi – Gogledd Cymru a Phowys

Lleoliad: 1st Clive’s Own Scout Headquarters and Community Centre, Oldford Lane, Y Trallwng, SY21 7TE

Amser: 9:00 (Cofrestru a lluniaeth) 9:30-4:00

 

1 Hydref – De Cymru a Gorllewin Cymru

Lleoliad: Pencadlys y Sgowtiaid a'r Geidiau Abertawe, Heol Bryn, Abertawe, SA2, 0AU

Amser: 9:00 (Cofrestru a lluniaeth) 9:30-4:00

 

Bydd y gynhadledd yr ydych yn bresennol ynddi yn dibynnu ar y lleoliad sydd fwyaf hwylus i chi ei gyrraedd, nid ar yr ardal y mae eich Grŵp yn perthyn iddi.

 

Bydd hefyd ymgynghoriad digidol ar y cynadleddau er mwyn galluogi Grwpiau sy’n methu â bod yn bresennol i gyfrannu hefyd.

 

Os hoffech chi fynd i un o’r cynadleddau rhanbarthol, llenwch eich manylion ar y ffurflen gysylltiedig, gan nodi pa gynhadledd y byddwch yn mynd iddi ac a oes gennych unrhyw ofynion mynediad neu ddeietegol arbennig a’i dychwelyd erbyn 15 Medi i admin@scoutscymru.org.uk

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch Helen ar 01446 795277 neu anfonwch e-bost at helen.a@scoutscymru.org.uk .

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld naill ai ar 30 Medi neu 1 Hydref.