All Wales Cub Fun Day 2019 / Diwrnod Hwyl Cybiau Cymru Gyfan 2019

12th July 2018

ScoutsCymru are looking for a team of people to plan and run the next Cub Fun Day in 2019.

We are looking for people who can bring enthusiasm, creativity, fun and teamwork to this challenge.

The theme for the event will be Top Cub Awards and we are looking to build the event around this challenging topic.

We are currently looking for volunteers to come forward and show an interest in forming a management team for the event with the roles to be decided later.

The event is planned for June 2019.

If you are interested in getting involved and taking up one of the roles below to deliver Cub Fun Day 2019, please send your statement of interest by e-mail to Steve Holmes on events@scoutscymru.org.uk   

The deadline for this is 15 August 2018 and the first meeting is proposed for early September 2018.

Roles Available

Event Manager – Overall management for the event

Deputy Event Manager (Programme) – to build a team to deliver the programme,

Zone Mangers -

o          Adventure Zone Manager

o          Outdoors Zone Manager

o          World Zone Manger

o          Skills Zones Manager

Deputy Event Manager (Site Management) – to look after the management of the site, layout, Health and Safety, Logistics and Security.

Deputy Event Manger (Support) – Bookings, Admin, communication

Deputy Event Manager (Finance) – Budgets, Payments and balance sheet.

 

Steve Holmes

Deputy Commissioner Wales (Programme/Events)

***********************************************

Mae ScoutsCymru yn chwilio am dîm o bobl i gynllunio a rhedeg y Diwrnod Hwyl Cybiau nesaf yn 2019.  Rydym yn chwilio am bobl a all ddod â brwdfrydedd, creadigrwydd, hwyl a gwaith tîm i'r her hon.

Thema'r digwyddiad fydd Gwobrau Cybiau Gorau ac rydym yn edrych ar adeiladu'r digwyddiad o gwmpas y testun heriol hwn.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ddod ymlaen a dangos diddordeb mewn ffurfio tîm rheoli ar gyfer y digwyddiad gyda phenderfynu'r rolau yn ddiweddarach.

Mae'r digwyddiad wedi'i amserlennu ar gyfer mis Mehefin 2019.

Os oes diddordeb gennych fod yn rhan o hyn a chymryd un o'r rolau isod i helpu darparu Diwrnod Hwyl Cybiau 2019, anfonwch ddatganiad eich diddordeb drwy e-bost at Steve Holmes ar events@scoutscymru.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer hwn yw Awst 15 2018 a bwriedir cynnal y cyfarfod cyntaf yn gynnar ym mis Medi 2018.

Rolau Ar Gael

Rheolwr y Digwyddiad – Rheolaeth gyffredinol ar gyfer y digwyddiad

Dirprwy Reolwr y Digwyddiad (Rhaglen) – i adeiladu tîm i ddarparu'r rhaglen

Rheolwyr Parth –

o Rheolwr y Parth Antur

o Rheolwr Parth yr Awyr Agored

o Rheolwr Parth y Byd

o Rheolwr y Parth Sgiliau

Dirprwy Reolwr y Digwyddiad (Rheoli'r Safle) – i edrych ar ôl rheolaeth y safle, cynllun y safle, Iechyd a Diogelwch, Logisteg a Diogelwch

Dirprwy Reolwr y Digwyddiad (Cefnogaeth) – Bwcio, Gweinyddu, Cyfathrebu

Dirprwy Reolwr y Digwyddiad (Cyllid) – Cyllidebau, Taliadau a Mantolen

 

Steve Holmes

Dirprwy Gomisiynydd Cymru (Rhaglen / Digwyddiadau)