Roverway 2018

Mon 23rd Jul - Thu 2nd Aug 2018

Roverway 2018

When and where?

Roverway 2018 is an incredible European adventure for all 16–22 year olds in Scouting. Hosted by Scouting Nederland, it will take place from 23 July to 2 August 2018 in the Netherlands.  Over 3,000 participants (aged 16 – 22) from over twenty countries will participate in Roverway.

Unlike other international events, Roverway is completed in patrols of 6-8 young people. We are looking to recruit at least three patrols from across Wales.

How does it work?

The participants will be divided into UK Patrols of 6-8 ahead of the event. They will be encouraged to meet regularly, take part in practice camps and gain camping skills in addition to a Nights Away permit for Patrol Leaders.  The patrols from different countries join to form a crew of around 50 people.  More information about patrol leaders is on the application form

Activities

There will be pre-event activities in Amsterdam, a big opening in The Hague, 5 days on a path of their choosing (paths have different themes eg culture, outdoor etc) and 5 days at a Jamboree style central camp at the International Scout & Guide Centre, Zeewolde.

Cost

Fees for participants (including travel) are £995 and for participants (excluding travel) £830.

Fees for IST (including travel) are £835 and for IST (excluding travel) £680. Included in the costa are

 • A regional briefing day (Grand Rover Tour)
 • A  briefing weekend for patrol leaders (PL) and assistant patrol leaders only (PL Academy)
 • 48-hour pre-event in Amsterdam
 • Roverway 2018 event fee
 • Contingent kit, badges and necks
 • Insurance
 • Choice of arriving independently or booking into the travel option)

Inclusion Fund (Available from HQ)

In Scouting, we believe that money should never be an obstacle to experiencing an international Scouting adventure, that's why HQ have made available an Inclusion Fund. This Fund will be for young people and IST to apply to, to help enable them to take part if finance is a barrier.  Applications for this will open in the Autumn once Patrol number have been confirmed. 
 

Application process

If you wish to attend and your date of birth is between 2 August 1995 and 25 July 2002, please complete the application form and return it to admin@scoutscymru.org.uk no later than 28 September.

 

Following this application, if successful, you may be invited to attend a selection event.

I am too old to go to Roverway

The Scout Association is now accepting applications to join the IST. Members aged 23+ may apply online here http://ukcontingent.co.uk/roverway-2018/ist-zone/ and the deadline to do so is 24 September 2017

More details can be found here:

UK Roverway Contingent

Roverway Website

*******************************************

Roverway 2018

Pryd a ble?

Mae Roverway 2018 un antur Ewropeaidd anhygoel i bawb rhwng 16 – 22 oed sydd yn Sgowtio.  Wedi'i gynnal gan Scouting Nederland, bydd yn digwydd o Orffennaf 23 i Awst 2 2018 yn yr Iseldiroedd.  Bydd 3,000 o gyfranogwyr (16-22 oed) o dros ugain gwlad yn cymryd rhan yn Roverway.

Yn wahanol i ddigwyddiadau rhyngwladol eraill, mae Roverway yn cael ei gwblhau mewn patrolau o 6-8 o bobl ifanc.  Rydyn ni'n gobeithio recriwtio o leiaf tri phatrôl o Gymru.

 

Sut mae'n gweithio?

Bydd y cyfranogwyr yn cael eu rhannu i Batrolau'r DU o 6-8 cyn y digwyddiad.  Byddan nhw'n cael eu hannog i gwrdd yn rheolaidd, cymryd rhan mewn gwersylloedd ymarfer ac ennill sgiliau gwersylla yn ogystal â thrwydded Nosweithiau i Ffwrdd i Arweinwyr Patrôl.  Bydd y patrolau o wledydd gwahanol yn ymuno i ffurfio criw o dua 50 o bobl.  Mae mwy o wybodaeth am arweinwyr patrôl ar y ffurflen gais.

Gweithgareddau

Bydd gweithgareddau cyn y digwyddiad yn Amsterdam, agoriad mawr yn Yr Hague, 5 diwrnod ar lwybr o'u dewis (mae gan y llwybrau themâu gwahanol e.e. diwylliant, yr awyr agored ac ati) a 5 diwrnod mewn gwersyll canolog yn debyg i Jamborî yng Nghanolfan Ryngwladol Sgowtiaid a Geidiau, Zeewolde.

Cost

Y tâl ar gyfer cyfranogwyr (gan gynnwys teithio) bydd £995 ac ar gyfer cyfranogwyr (heb gostau teithio) £830.

Y tâl ar gyfer TGRh (gan gynnwys teithio) bydd £835 ac ar gyfer TGRh (heb gostau teithio) £680.

Wedi'i gynnwys yn y costau mae:

 • Diwrnod briffio rhanbarthol (Grand Rover Tour)
 • Penwythnos briffio i arweinwyr patrôl (AP) ac arweinwyr patrôl cynorthwyol (Academi AP) yn unig
 • Cyn-ddigwyddiad 48 awr yn Amsterdam
 • Tâl digwyddiad Roverway
 • Pecyn mintai, bathodynnau a sgarffiau
 • Yswiriant
 • Dewis o gyrraedd yn annibynnol neu ddefnyddio'r opsiwn teithio

Cronfa Gynhwysiad (Ar gael o'r Bencadlys)

O fewn Sgowtio, credwn na ddylai arian fyth bod yn rhwystr i brofi antur Sgowtio ryngwladol, a dyna pam mae'r Bencadlys wedi creu Cronfa Gynhwysedd.  Gall pobl ifanc a TGRh wneud cais i'r Gronfa hon, i'w helpu i gymryd rhan os yw arian yn rhwystr.  Bydd ceisiadau ar gyfer hon ar agor yn yr Hydref unwaith bydd niferoedd y Patrolau wedi'u cadarnhau.

Y broses ymgeisio

Pe hoffech chi fynychu'r digwyddiad ac mae'ch dyddiad geni rhwng Awst 2 1995 a Gorffennaf 25 2002, llenwch y ffurflen gais a'i dychwelyd at admin@scoutscymru.org.uk heb fod yn hwyrach na Medi 28.

Yn dilyn eich cais, os bydd yn llwyddiannus, mae'n bosibl i chi gael eich gwahodd i fynychu digwyddiad dethol.

Dw i'n rhy hen i fynd i Roverway

Mae Mudiad y Sgowtiaid nawr yn derbyn ceisiadau i ymuno â'r TGRh.  Gall aelodau 23+ ymgeisio ar-lein yma http://ukcontingent.co.uk/roverway-2018/ist-zone/ a'r dyddiad cau yw 24 Medi 2017

 

Mae rhagor o fanylion yma:

Mintai Roverway y DU

Gwefan Roverway