Dyfodol 17

 

Scouting continues to deliver our 2014-18 Strategic Plan, Scouting for All. As a movement, we are proud that we are growing, becoming more youth-shaped and inclusive whilst making a positive impact in our communities.

ScoutsCymru, working in conjunction with The Scout Association, is now planning Scouting's future beyond 2018, thinking about our priorities, the work we wish to continue and any new area where we can make a difference, all to answer the questions: how can we improve the life chances of young people and better support our volunteers? We want as many members as possible to have the opportunities to contribute to this important process.

We are excited to announce our Draft Strategy.

Dyfodol 17 is your exciting opportunity to input into the creation of the new ScoutsCymru Strategy for Beyond 2018.

There will be two consultation events held along with a digital consultation to shape the direction of the Movement in Wales for the next 5 years.

Information on registering for the events can be found here

You can enter your personal feedback on the ScoutsCymru strategy here

To find out more about the research and consultations that shaped this draft plan, visit Beyond 2018

Details of The Scout Associations' Strategy can be found here

Mae Sgowtio yn parhau i ddarparu ein Cynllun Strategol 2014-18, Sgowtio i Bawb.  Fel mudiad, rydyn ni'n falch ein bod yn tyfu, dod yn fwy cynhwysol ac wedi'i lunio gan ieuenctid tra'n cael effaith gadarnhaol yn ein cymunedau.

Mae ScoutsCymru, gan weithio ar y cyd gyda Mudiad y Sgowtiaid, nawr yn cynllunio dyfodol Sgowtio y tu hwnt i 2018, gan feddwl am ein blaenoriaethau, y gwaith hoffen ni ei barhau ac unrhyw faes arall lle y gallwn ni wneud gwahaniaeth, yr hyn i gyd i ateb y cwestiynau: sut y gallwn ni wella cyfleoedd bywyd i bobl ifanc a chefnogi'n gwirfoddolwyr yn well?

Rydyn ni wedi'n cynhyrfu i gyhoeddi'n Strategaeth Ddrafft.

Dyfodol 17 yw eich cyfle cyffrous i gyfrannu at greu Strategaeth newydd ScoutsCymru ar gyfer Tu Hwnt i 2018.

Bydd dau ddigwyddiad ymgynghori yn ogystal ag ymgynghoriad digidol i lunio cyfeiriad y Mudiad yng Nghymru am y pum mlynedd nesaf.

Mae gwybodaeth am gofrestru am y digwyddiadau yma

Gallwch roi eich adborth ar strategaeth ScoutsCymru yma

I ddarganfod mwy am yr ymchwil a'r ymgynghoriadau wnaeth lunio'r cynllun drafft hwn, ewch at Tu Hwnt i 2018

Mae manylion Strategaeth Mudiad y Sgowtiaid  yma