ScoutsCymru AGM 2017 - Huw Howells

Not everyone gets to go to the annual meeting of ScoutsCymru. This year we asked Huw Howells to share what happened during the day.

 

In Scouting, so much happens every day that it’s easy to lose track of all of the spectacular activities that are run, and the spectacular people that run them. In order to recognise these, ScoutsCymru has changed the way that the AGM runs and ensure that the focus of the day is on highlighting many examples of outstanding practise.

 

This year the meeting was held in Llandrindod Wells and from the beginning it was apparent that something was different. Around the room there was an air of apprehension about the new format of the day; with presentations scheduled for guest speakers, awards and a high-tech comments board set up.

 

The day started out the same as many previous ones, with Gareth Watson (Chief Commissioner Wales) reiterating some fundamentals of Scouting, in particular how everything within Scouting is dependent on Teamwork. The ScoutsCymru Water Activities Team (SWAT) also featured prominently during Gareth’s presentation, with their commitment to providing exciting opportunities across Wales (for all abilities) highly praised, and held up as a shining example of what can be achieved when dedicated people work together.

 

Obviously feeling that the members in the room were looking far too comfortable, Guest Speaker Megan Hine transported the room to the wilderness by means of a plane crash. Whilst there, Megan gave an inspiring speech about how her life has been changed by investigating the “Mind of a Survivor, what the wilderness teaches about survival and success”. It was intriguing to hear how the same skills that Scouts aim to develop in young people to give them skills for life, were very similar to the ones that were found to be needed by survivors. The skills of coping with changing environments, thinking on your feet and staying calm were all skills that were identified, showing how important Scouting can be in developing young people for all walks of life in the future.

 

Then we had the Annual General Meeting. This was hosted by ScoutsCymru President, Rudi Plaut, who endeavored to thoroughly go through all of the points that needed to be raised in a timely fashion.

 

Following the earlier presentation by Megan Hine about the wilderness, the adventurous activity that was presented next was the Explorer Belt, or rather a presentation from a team that had recently completed their Explorer Belt in the Czech Republic (as well as a little of Germany and Austria). The Expedition was by all accounts a great success, with all members of the team thoroughly enjoying themselves and learning far more than they would have believed possible by immersing themselves in all aspects of local culture.

 

The brand new ‘ScoutsCymru “Celebration of Scouting” Awards’ followed which acknowledged great work from young people and leaderships across wales and will take place at every AGM in the future. Applications and nominations for these awards were numerous and varied widely, demonstrating just how many successes occur in Scouting within Wales. The awards were presented by a member of the Awards Panel and Megan Hine. Everyone was on tenterhooks each time a new award was announced, with the tension erupting like a burst balloon when those who were recognised arose to collect their medal and certificate.

 

Overall, the day really served to provide insight into the breadth of excellence that occurs consistently within Scouting in Wales, and beyond. It does, however, set the bar high for those who follow.

 

 

 

Nid yw pawb yn mynd i gyfarfod blynyddol ScoutsCymru.  Eleni gofynnon ni i Huw Howells rannu yr hyn ddigwyddodd yn ystod y diwrnod.

 

O fewn Sgowtio, mae cymaint yn digwydd bob dydd ac mae'n hawdd colli trywydd o'r holl weithgareddau ysblennydd sydd yn cael eu rhedeg, a'r bobl ysblennydd sydd yn eu darparu.  Er mwyn cydnabod y rhain, mae ScoutsCymru wedi newid fformat y CCB a sicrhau mai ffocws y diwrnod yw amlygu llawer o enghreifftiau o arfer rhagorol.

 

Cynhaliwyd y cyfarfod eleni yn Llandrindod ac o'r dechrau roedd hi'n amlwg bod rhywbeth yn wahanol.  O gwmpas yr ystafell roedd awyrgylch o bryder am ddiwyg newydd y diwrnod, gyda chyflwyniadau wedi'u trefnu ar gyfer siaradwyr gwadd, gwobrau a bwrdd sylwadau technoleg uchel wedi'i osod.

 

Dechreuodd y diwrnod yr un ffordd â llawer yn y gorffennol, gyda Gareth Watson (Prif Gomisiynydd Cymru) yn ail-adrodd rhai hanfodion Sgowtio, yn enwedig sut mae popeth o fewn Sgowtio yn ddibynnol ar waith tîm.  Roedd Tîm Gweithgareddau Dŵr ScoutsCymru (SWAT) hefyd yn ymddangos yn amlwg yn ystod cyflwyniad Gareth, gyda chlod uchel i'w hymroddiad i ddarparu cyfleoedd cyffrous ledled Cymru (ar gyfer pob gallu), a'u dangoswyd

fel enghraifft wych o'r hyn y gellir ei gyflawni pan fydd pobl ymroddedig yn cydweithio.

 

Yn amlwg yn meddwl bod yr aelodau yn yr ystafell yn edrych yn llawer rhy gyfforddus, cludodd y Siaradwr Gwadd Megan Hine yr ystafell i'r anialwch trwy ddamwain awyren.  Tra yno, rhoddodd Megan araith ysbrydoledig am sut mae ei bywyd wedi newid trwy ymchwilio "Meddwl Goroeswr, beth mae'r anialawch yn dysgu am oroesiad a llwyddiant."  Roedd hi'n chwilfrydig clywed sut roedd yr un sgiliau mae Sgowtio'n anelu i'w datblygu mewn pobl ifanc i roi iddynt sgiliau am oes, yn debyg iawn i'r rhai y canfuwyd bod eu hangen ar oroeswyr. Nodir y sgiliau o ymdopi ag amgylchoedd sy'n newid, meddwl ar eich traed ac aros yn dawel, gan ddangos pa mor bwysig y gall Sgowtio fod wrth ddatblygu pob ifanc ar gyfer pob math o fywyd yn y dyfodol.

 

Yna cawson ni'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.  Trefnwyd hwn gan Lywydd ScoutsCymru, Rudi Plaut, a ymdrechodd i fynd trwy'r holl bwyntiau y bu angen eu codi yn brydlon.

 

Yn dilyn y cyflwyniad cynharach gan Megan Hine am yr anialwch, cyflwynwyd y Gwregys Fforio fel y gweithgaredd anturus nesaf, neu'n hytrach cyflwyniad gan dîm wnaeth gwblhau eu Gwregys Fforio', ddiweddar yn y Weriniaeth Tsiec (yn ogystal ag ychydig o'r Almaen ac Awstria).  Bu'r Alldaith yn ôl pob cyfrif yn llwyddiant ysgubol, gyda phob aelod o'r tîm yn mwynhau eu hunain yn llwyr a dysgu llawer mwy nag y bydden nhw'n credu'n bosibl trwy ymdrochi eu hunain ym mhob agwedd o ddiwylliant lleol.

 

Bu'r 'Gwobrau "Dathlu Sgowtio" ScoutsCymru' newydd sbon yn dilyn oedd yn cydnabod gwaith arbennig gan bobl ifanc ac arweinwyr ledled Cymru a bydd y Gwobrau'n digwydd ym mhob CCB yn y dyfodol.  Roedd ceisiadau ac enwebiadau am y gwobrau hyn yn niferus ac yn amrywio'n fawr, gan ddangos faint o lwyddiannau sy'n digwydd yn Sgowtio yng Nghymru.  Cyflwynwyd y gwobrau gan aelod o'r Panel Gwobrau a Megan Hine.  Roedd pawb ar bigau'r drain bob tro y cyhoeddwyd gwobr newydd, gyda'r tensiwn yn ffrwydro fel balŵn wedi'i fyrstio pan gododd y rhai a gydnabuwyd i gasglu eu medal a'u tystysgrif.

 

Ar y cyfan, roedd y diwrnod yn wirioneddol yn darparu mewnwelediad i'r ehangder rhagoriaeth sy'n digwydd yn gyson o fewn Sgowtio yng Nghymru a'r tu hwnt.  Fodd bynnag, mae'n gosod y bar yn uchel i'r rhai sy'n dilyn.